Skip to Content

Referat fra møtet i Falköping 2009

Sted: Falköping hotell, Falköping, Sverige
Dato: 24. august 2009
Tid: 09:30-12:45

 

Tilstede

Danmark

 

 

DIS-Danmark

Ruben Højmark (RH)

 

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

Gitte Bergendorff Høstbo (GBH) og Anton Blaaberg (AB)

 

Finland

 

 

Genealogiska Samfundet i Finland

Roy Sjöblom (RS), nestformann

 

Norge

 

 

Norsk Slektshistorisk Forening

Jan Myhrvold (JM)

 

DIS-Norge

Torill Johnsen (TJ) og

Jan Eri (JE), sekretær

 

Sverige

 

 

Föreningen DIS

Olof Cronberg (OC)

 

G-gruppen

Gunnar Ståhl (GS)

 

Genealogiska Föreningen

Elisabeth Thorsell

 

Sveriges Släktforskarförbund

Anna-Lena Hultman (ALH)

 

 

 

Forfall

Island

Ættfræðifélagið

 

Danmark

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

 

NORDGEN nestformann RS åpnet møtet ved å ønske de fremmøtte velkommen og deretter presenterte deltagerne seg.

1. Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent uten kommentarer.

 

2. Status for NORDGEN samarbeidet

a) Formålsparagrafen som ble presentert i og justert etter forrige møte mangler formell forankring i styrevedtak i de fleste medlemsforeningene.

 

Vedtak: Formålsparagraf behandles av styrene i hver enkelt forening innen årets utgang. Tilbakemelding gis til sekretær.

 

Vedtak: GS i samarbeid med de andre svenske representanter og TJ oversetter formålsparagrafen til svensk innen utgangen av september. RS oversetter deretter fra svensk til finsk innen utgangen av november. Oversettelsene publiseres på NORDGENs nettsted når formålsparagrafen er godkjent.

 

b) Vedtaket om å utveksle informasjon av typen "siden sist" i elektronisk form er ikke fulgt opp

 

Møtet hadde en diskusjon rundt viktigheten av at vi samarbeider i Norden for å kunne møte konkurransen fra nye tjenester fra ressurssterke kommersielle aktører. NORDGEN bør kunne bidra til slikt samarbeid.

 

Vedtak: Sekretær oppfordrer alle medlemsforeninger til å sende en oversikt over de «produkter» i egen forening som kan deles med andre. Dette skal skje innen utløpet av november 2009.

 

Produkter kan være web-tjenester, annen programvare, standarder og litteratur i papirform eller digitalisert.

3. Løpende prosjekter

a) Tidsskriftbytte

Det ble som alltid presisert at hver enkelt representant har ansvar for å påse at egen forening bruker oppdatert versjon av adresselisten til tidsskriftbytteordningen.

 

GS delte ut CD til møtets deltager da G-gruppen ikke utgir tidsskrift.

ET informerte om at Genealogiska Föreningen igjen utgir «Släkt och Hävd»

 

b) Ordboka

Hovedansvaret for denne er for tiden hos TJ.

 

Vedtak: det skal etableres en kontaktperson for ordboken i hvert av de nordiske landene. Foreningene i hvert land skal innen utgangen av september ha utpekt en kontaktperson og gitt tilbakemelding om dette til ordbokens e-postadresse, ordbok@nordgen.com

 

c) Logo

Charlotte S H Jensen (CSHJ) har utarbeidet et forslag til logo for NORDGEN, forslaget ble oversendt medlemmene i november 2008. Utkastet ble i første omgang godkjent digitalt, og møtet bifallt unisont forslaget. Logoen kan ses som angitt under d) nedenfor.

 

Vedtak: møtet vedtok forslaget fra CHSJ som NORGENs logo.

 

d) Nettsted

NORDGENs nettsted ligger nå på http://www.nordgen.com i form av statiske HTML-sider. Webmaster arbeider med flytting av nettstedet til et publiseringssystem (Drupal). Dette vil gi mulighet for å ta i bruk en hel del ny funksjonalitet når det er ønskelig, og muligheter for at flere kan bidra til oppdatering av innholdet. Arbeidsversjon (med ny logo) kan ses på http://www.nordgen.com

 

Vedtak: Webmaster avslutter sitt arbeid innen 15. september og oppfordrer deretter foreningene til å gå gjennom og gi tilbakemelding innen utgangen av oktober. Etter aksept flytter webmaster det nye nettstedet til www.nordgen.com og fjerner det gamle.

 

Vedtak: DIS-Norges nybegynnersider «Ti Tips» om forskning i de fleste nordiske land skal kvalitetssikres av de respektive land og innlemmes i NORDGENs nettsted under merkelapp av typen «Hjelp, jeg har slekt i et annet nordisk land, hva gjør jeg nå?». Webmaster følger opp.

 

e) Kildemateriale som berører andre nordiske land

Se punktet om G-gruppen under 5.

4. Forhold til nye aktører

Møtet hadde en grundig diskusjon rundt tjenester som http://www.genealogywise.com/ (Slektsforskernes Facebook) og http://landing.ancestry.com/memberconnect/ (DIStreff/DISBYT lignende tjeneste) og hvorvidt disse kan ses som en mulighet eller en trussel.

 

Noen hovedpunkter fra diskusjonen:

 

  • Man kan dra nytte av disse tjenestene ved å synliggjøre egne tjenester der eller koble egne tjenester mot disse tjenestene (eksempel: DIS-Norge besvarer GenealogyWise etterlysninger i sitt eget forum)

  • Man kan utnytte disse tjenestene direkte i egen forenings arbeid (eksempel: SSF deltar aktivt på Facebook)

  • Vi bør benytte våre faglige ressurser til å sette fokus på kvaliteten på slike tjenester

  • Flere har allerede gode erfaringer med Facebook og egen slektsforskning

  • Vi må tilpasse oss endringene på www og plukke opp nye ideer og trender – også våre foreningers nettsteder må vurdere å tilby slike tjenester

  • Disse tjenestene understreker ytterligere behovet for samarbeid i Norden

 

Så lenge vi sørger for å tilby noe slektsforskerne vil ha, så vil de også komme til foreningene!

5. Nytt fra medlemsforeningene

G-gruppen (GS) www.g-gruppen.net

GS beskrev følgende prosjektidé:

Under sitt arbeid har GS erfart at han i svenske kilder av og til finner materiale som berører de andre nordiske landene. Dette er materiale som oftest er ukjent for og vanskelig å finne for de som har mest bruk for det. Tilsvarende finnes i andre land – en hel del eksempler framkom i møtet. GS forslag består i at vi burde kunne publisere oversikter over slikt materiale på våre sider.

 

Vedtak: GS utabeider forslag til feltstruktur for denne type oversikter innen utgangen av september.

 

Når feltstrukturen er avklart kan dette arbeidet tas videre digitalt, webmaster bistår.

 

Genealogiska Föreningen (ET)

Etter en periode med noe ustabilitet og vanskeligheter har 75-åringen GF «startet om». Medlemstallet stiger igjen, og tidsskriftet «Slëkt och hävd» er kommet tilbake med minst 2 hefter i året. «GF aktuelt» kommer ut som egen publikasjon i PDF format.

Arbeidsgrupper registrerer materiale som utgis på CD. Databaser skal legges ut på medlemssider som krever pålogging – dette gjelder store mengder materiale. Biblioteket vokser betydelig..

 

Sveriges Släktforskarförbund (ALH) www.genealogi.net

Rötter, hjemmesiden – skal pusses opp og flyttes til ny server og ny plattform. Ny nett-bokhandel med mange kampanjer på gang har åpnet, basert på ny programvare. ALH inviterer også de andre nordiske foreninger til å bruke denne.

En ny «dødskiva» kommer, nesten alle døde 1901-2009. Konsulatmatrikler i søkbar database kommer på Røtter, indekseres nå. Gravstensregistrering kommer også på Rötter – både bilder og tekst. Emigrantbok kom ut på stemman og er solgt i stort antall.

 

DIS-Norge (TJ) www.disnorge.no

For tiden revideres flere av foreningens systemer, både medlemssystem med e-faktura og kortbetaling kommer, sammen med dette revideres også Slektsforum og hjemmesidene forøvrig.

Et nytt søkegrensesnitt for Gravminner i Norge utvikles, dette er tilgjengelig for de som ønsker å se på det. En bok, «Lage slektsbok» utgis straks, og kan gjerne selges i bokhandelen nevnt ovenfor.

Det arbeides med standarder, eksempelvis for hvordan man skal registrere personavn, stedsnavn og kilder.

Et eget utvalg arbeider med etiske retningslinjer.

Historisk institutt ved Høgskulen i Volda tilbyr i samarbeid med DIS-Norge 15 studiepoeng i slektsgransking, gir profesjonalisering i slektsforskning i Norge. Det er også etablert samarbeide om nettbasert kursvirksomhet.

Slektsforskerdagen 31. oktober markeres på 35 steder i Norge. Vi samarbeider med NSF, bl.a. Om felles sekretariat. Det er etablert et samarbeider med mormonerne om å fullregistrere foletellingen 1875.

 

Norsk Slektshistorisk Forening (JM) www.genealogi.no

Ny leder er Rune Nedrud. Foreningen er samlokalisert med og samarbeider med DIS-Norge om administrasjon.

En sak der NSFs bøker ble skannet og publisert på web av tredjeperson er snudd ved at personen nå skanner bøker for NSF som publiseres på foreningens hjemmeside. Foreningen har som følge av dette hatt en grundig gjennomgang av relevante rettigheter til åndsverk.

Det arbeides med digitalisering i forbindelse med webtjenesten Norsk Prestehistorie.

 

Föreningen DIS (OC) www.dis.se

Foreningen samarbeider med GF, bl.a. om verktøy for å muliggjøre «hjemmeindeksering»..

Det samarbeides også med Genline om stedslister (indeksering) til husførhørslengder. Dette skal generere input til bl.a. DISpos og skal kunne brukes både mot Genline, Arkiv Digital og Svar.

DISGEN kom i 8.2 før sommeren, bl.a. Med bedre støtte for kart. DISGEN utvikles av en gruppe, ikke bare av en enkeltperson. Foreningen vurderer hvordan de best skal svare på konkurranse fra andre webtjenester.

 

Genealogiska Samfundet i Finland (RS) www.genealogia.fi

2009 har vært et spesielt år med flere utskiftninger i styret. Foreningen har noen økonomiske utfordringer.

Det er lansert ny hjemmeside – oversettelser er ikke ferdig enda, men flere kan nå delta i oppdatering av innholdet på sidene. Foreningen har opplevd vannskader – delvis i biblioteket.

Bokhandelen gikk med tap, og nå formidler man i stedet kontaktinformasjon til de som selger bøker.

Arbeidet med Hiski fortsetter, man samarbeider med en forening som fotograferer kirkebøker og ønsker å ha koblinger mellom detter og det avskrevne materialet.

Man har utarbeidet egne godkjente retningslinjer som er mer presise/konkrete enn personuppgiftslagen.

Det har vært en sak med utfall som tilsier at slektsforskere nektes adgang til arkivmateriell av en forsamling – saken ankes videre av foreningen. Flere forskjellige lover angår denne saken, lovene er ikke harmonisert.

I forbindelse med Gravstensprosjektet klaget en person at de la ut denne informasjonen på nettet. Dataombudsmannen var enig i at informasjonen om døde ikke rammes av PUL, men ba likevel om at indeks skulle fjernes. Han har i ettertid akseptert at informasjonen er blitt liggende.

Det arrangeres Slektsforskerdager i Mariehamn 9-11 oktober, se http://www.genealogia.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=309%3Afinlandssvenska-slaektforskarkonferensen-9-11102009&catid=111%3Asociety-news&Itemid=206&lang=fi

 

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (GBH), www.ssf.dk

GBH forteller om samarbeid med de to andre danske foreningene. «Hvem forsker hva» utgis og gir litt penger. Politiets registerblade 1894 – 1924 blir publisert på web på Københavns Statsarkivs hjemmesider etter innsats fra foreningene og økonomisk sponsing og gir en unik oversikt over alle Københavnboere.

En annen database skal inneholde passprotokoller, og dermed gi informasjon om hvem som har reist over de forskjellige sund.

Det skal arrangeres en slektsforskermåned i Runde tårn i København med bemannede stands i september 2010, med 1700-tallet som tema.

 

DIS-Danmark (RH) www.dis-danmark.dk

RH nevner samarbedet som ble omtalt av GBH. Arbeidet med avskrifter av danske folketellinger fortsetter, men litt langsommere enn før fordi man også har begynt å skrive av kirkebøker, se http://www.ddd.dda.dk/

Foreningen har rundet 5600 medlemmer, kontingent er 200 kroner i året. Medlemstallet er fordoblet på 10 år. «Sogn, herred og amt» er lansert som et mulig samarbeid mot tilsvarende produkt hos SSF. DIStreff vokser jevnt og trutt.

6. Valg av leder, nestleder og sekretær

Følgende ble enstemmig gjenvalgt:

 

Formann: Torill Johnsen, DIS-Norge

Nestformann: Roy Sjöblom, Genealogiska Samfundet i Finland

Sekretær/webansvarlig: Jan Eri, DIS-Norge

7. Neste møte

Neste møte: ved DIS-Norges landsmøte i Oslo i april etter påske.

 

Det var enighet om at NORDGENs møter helst skal legges til helgen (ikke mandag).

 

 

Jan Eri, sekretær

sign