Skip to Content

DIS-Norge

DIS-Norge er landets største forening for slektsforskere, med over 9.500 medlemmer. DIS-Norge ble stiftet 12 januar 1990. Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel, spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere til slektsforskning i Norge.

Vi har 19 lag og disse dekker alle landets fylker, alle medlemmer er tilknyttet et lag. Lagene står for den lokale aktiviteten i foreningen, de arrangerer møter, temakvelder og kurs. Hvilke aktiviteter som foregår i det enkelte distrikt framgår av hjemmesiden for det enkelte lag. De fleste lagene har satt i gang med gravsteds- og kirkebokregistrering. Dette er et enormt dugnadsarbeid som gjøres for at vi alle skal få enklere tilgang til kildene.

Mye av aktiviteten vår er basert på Internett og elektronisk post. Slektsforum og DISchat er tjenester som skaper kontakt mellom medlemmer og der gis det svar på spørsmål innen data og slektsforskning.

Vårt medlemsblad, Slekt og Data, er et fagblad med et variert innhold som vil være av interesse for alle slektshistorie- og lokalhistorieinteresserte. Bladet kommer ut fire ganger i året. Medlemmer kan lese alle tidligere årganger på vår hjemmeside.

Foruten aktivitet på det lokale plan har foreningen et styre som blir valgt på landsmøtet annet hvert år. Foreningens kontor ligger i Oslo og er samlokalisert med Norsk Slektshistorisk forening. Kontoret kalles Slektsforskernes Hus og er bemannet med en kontorleder og to deltidsansatte.

DIS-Norge har to faglige utvalg for internett og for slektsfaglig virksomhet. I tillegg etableres det etter behov prosjekter for større oppgaver. For tiden er prosjektene ”Gravminner i Norge”, DIStreff, Kirkebokregistrering og ”Lag Slektsbok” i aktivitet.

I tillegg etableres det grupper for mindre tiltak. For tiden er det en gruppe i gang for å komme fram til etiske retningslinjer for foreningen og for slektsforsking, mens en annen jobber med tilbud til slektsforskere om testementering av slektsforskingsmateriale.

Vi er tilsluttet Norges kulturvernforbund og studieforbundet FOLK. Vi har et godt samarbeid med Riksarkivaren. Vi samarbeider med andre nordiske foreninger for slektsforskning gjennom NORDGEN.