Skip to Content

NORDGEN møtet 2010, Norge

NORDGEN møtet 2010, Norge

Sted: Quality Hotel Gardermoen, Oslo
ved DIS-Norges landsmøte og 20-års jubileum
Dato: søndag 25. april 2010
Tid: 13:22 – 16:31

Tilstede Danmark  
  DIS-Danmark Ruben Højmark (RH)
  Finland  
  Genealogiska Samfundet i Finland Roy Sjöblom (RS), nestformann
  Norge  
  Norsk Slektshistorisk Forening Rune Nedrud (RN)
  DIS-Norge Torill Johnsen (TJ) og Jan Eri (JE), sekretær
  Sverige
Olof Cronberg (OC)
     
Forfall Island Ættfræðifélagið
  Danmark Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie
    Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
  Sverige  G-gruppen
    Genealogiska Föreningen
    Sveriges Släktforskarförbund

 

NORDGEN formann TJ åpnet møtet ved å ønske de seks fremmøtte velkommen. Møtet godkjente møteinkallingen.

1. Referat fra forrige møte

Referatet http://www.nordgen.com/referat/falkoping_2009 ble godkjent uten kommentarer.

2. Formålsparagraf

a) Oversettelse & publisering

RH vil sammen med de andre danske foreningene vurdere behovet for og mulighetene for en dansk oversettelse..

Møtet vedtok at svensk og finsk oversettelse er gyldige og skal publiseres på våre hjemmesider sammen med den norske.

b) Ersättare för utsedda styrelseledamöter i Nordgen, t ex att styrelseledamot från en organisation själv kan utse en ersättare till ett specifikt möte, det händer väl ganska ofta att den ordinarie representanten inte kan deltaga

De tilstedeværende var usikre på om dette er et problem, saken ble vedtatt utsatt til neste møte slik at GF kan framlegge den.

3. Løpende prosjekter

a) Tidsskriftbytte

Ordningen fungerer for tiden ganske bra. Bladene som har vært distribuert hittil i 2010 er: DISkulogen, Sukutieto, Genos, Slekt og Data (NO), Slægt & Data (DK), Fréttabréf

Ny adresseliste vil bli oppdatert nå og distribuert på ny ca 20. mai.

b) Ordboka

Alle land har nå utpekt en person, TJ finner ny person for Norge.

Vedtak: Alle de utpekte skal oppfordres til å gå gjennom lista med tanke på å legge til ord som mangler.

c) Produkter som kan deles

Følgende bidrag er mottatt:

1) Bidrag fra Sveriges Släktforskarförbund

Sammanställning av databaser som information. Sveriges Släktforskarförbund har följande databaser:

 • Porträttfynd

 • Samefynd

 • Litteratur

 • Avrättade personer

 • Tillfällighetsfynd

 • Barnhus

 • Gravstenar

 • Socknar

 • Förbundets årsböcker

Samtliga dessa finns på vår hemsida. Tyvärr är de föråldrade varefter vi kommer att göra helt nya databaser, dock med samma innehåll. På gång är även konsulatsarkiven, dvs folk som flyttat från Sverige till andra länder och som blivit registrerade på landets konsulat. Förutom detta finns ett antal databaser som vi lagt på CD-skivor till försäljning.

Presentationsprogram.

Sveriges Släktforskarförbund tog fram för ett antal år sedan ett generellt databasprogram för registrering av personakter. Kanske lite omodernt men enkelt.

2) Bidrag fra DIS-Danmark

 • CD med Slægt & Data (ældre numre). På samme CD findes ”Sogn-herred-amt” der tidligere har været udgivet som hæfte.

 • Postadressebogen 1921

 • Slægtsforskning på Internettet med direkte links til det søgte emne

 • Mulighed for at købe ældre numre af Slægt&Data

Pris pr. stk. kr. 50.00 – sælges kun til medlemmer.

På hjemmesiden www.dis-danmark.dk findes en kalender med mødeoversigt (hele DK). DIS-Nyt elektronisk blad udsendes uden fast interval, men når der er stof nok – korte nyheder.

Under Kilder findes amt-herred-sogn portalen samt digitale kilder. Under Software findes under andre hjælpemidler: AO værktøjer, som er et hjælpeprogram til brug sammen med Arkivalieronline.

Under software også hjælpeprogrammet Transcript, som er velegnet til at afskrive tekst fra digitale bileder af dokumenter www.jacobboerema.nl

Til hurtig læsning af folketællings-cd´er fra Danak Data Arkiv kan hjælpeprogrammet KIP-Browser anbefales.

På hjemmesiden finder du også DISforum: Her fås hjælp til opslag på danske arkiver, aneefterlysning m.m.

3) Bidrag fra DIS-Norge (under møtet)

DIS-Norge har laget en bok som heter «Lag slektsbok» http://www.disnorge.no/cms/b%C3%B8ker.html , dette viste seg å bli en økonomisk.suksess. Dersom det er interessant for flere av medlemsforeningene å se nærmere på dette, kontakt TJ.

Med ovenstående bidrag som eksempler oppfordres de øvrige medlemsforeninger på ny til å sende inn tilsvarende bidrag til secretariat@nordgen.com .

4. Nye prosjekter

Møtet diskuterte en rekke muligheter for framtidig utnyttelse av hjemmesiden:

Diskusjon rundt innspill fra DIS-Danmark:

1. Nordgens hjemmeside udvides for hvert lands vedkommende med
a. Vejledningssider

b. Relevante kilder

c. Sognefortegnelser

d. Stednavneregister

e. Andre hjælpemidler – registreringsprogram, program for å tegne store slektstavler, geografisk tjeneste ala «Herred og prestegjelde» (DIS-Danmark arbeider med en tjeneste som vi være klar innen neste møte), Sveriges forsamlinger gjennom tidene på skatteverkets hjemmeside, Sockensøk, DISPOS, GeoGREIF, http://www.genealogi.no/Eur_An/tysk.htm

Diskusjon rundt «Ti Tips» innspill fra forrige møte

Se eksempel for Norge på http://www.disnorge.no/cms/10-tips-norge.html . Ideen er at foreningene i hvert land utarbeider en slik «Ti Tips» (tips som gjelder bruk av datamaskin og Internet) side for eget land. Siden for eget land kan brukes på egne hjemmesider, mens alle «Ti Tips» sidene skal ligge på nordgen.com (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).

Vedtak 1: Alle land skal ved sine medlemsforeninger bidra med «Ti Tips» side for eget land. Disse publiseres på nordgen.com

Vedtak 2: Møtet gir Gunnar Ståhl mandat til å arbeide videre med sine ideer (se vedlegg) og å publisere på nordgen.com sammen med webmaster. Informasjon om hva som gjøres sendes på nordgen@nordgen.com

5. Nytt fra medlemsforeningene

RN, NSF

Norsk Prestehistorie, digitalisering: arbeidet har kommet et godt stykke lenger, 70.000 kort digitalisert – skal ut på hjemmeside sammen med prestebilder.

Det arbeides med ny hjemmeside.

Sammen med Riksarkivet: skal digitalisere innlånte diplomer mm som kildeskriftavdelingen til RA har samlet inn (ca 40.000 sider med dokumener fra 1300-1860), også samlet inn fra privatpersoner. Er transkribert – skal ut på Riksarkivets hjemmeside

Bokverk: 700 sider: desember i år, segltegninger hyllningsbrev fra 1591 & 1610

Sefrianus konstbog i e-bok.

OC, Föreningen DIS

har feiret 30 år. OC har gått ut av styret etter 20 år, har fortsatt DISbyt mm. Samarbeidet med GF har opphørt. Samarbeidet med GENLINE (indeksering av husforhorslengder) fortsetter

Daniel Berglund er ny ordførande.

RS, Genealogiska Samfundet i Finland

Nytt styre, ny formann. Samarbeid med Riksarkivet styrket. Samarbeid med www.sukuhistoria.fi for indeksering mot Hiski ønskelig. Svenskspråklige slektsforskerdager avholdt i Mariehamn.

Ny redaktør for Sukutieto. RS er blitt Samfundets jurist. Slektsforskningens 350 års jubileum feires i år. 40 personer jobber med Hiski inntasting. 691 hyllemeter i biblioteket. Tre ansatte: bibliotekar, sekretær, verksomhetsledare.

RH, DIS-Damark

#din-historie samarbeidsprosjekt mellom de tre foreninger – historie som tar utgangspunkt i en gjenstand. Et medlem har anmeldt Statens arkiv fordi noen få CPR nummer ble publisert på nett. DIS-Danmark bidrar med gjennomgang av materialet slik at det snart kan åpnes opp for adgang igjen. Avskrift av folketellinger ddd.dda.dk 1850 snart ferdig, 1880 kommer litt senere. Felles slektsforskerdag er ikke etablert i Danmark..

Det nye styret er ikke konstituert enda.

TJ, DIS-Norge

I neste nummer av Slekt og data: konkurranse – hvem var George Washingtons norske aner?

Ny pris etablert – lage slektsbok. Styret har etablert strategi som er fulgt i to år, mange punkter gjenstår – revideres av nytt styre.

Prosjekt «Lag slektsbok»: store deler av opplaget er solgt, har gitt bra overskudd.

Nytt, kommersielt tilgjengelig medlemssystem tatt i bruk. Tilbyr bl.a. moderne betalingsformer.

Studietilbud etablert på Høyskolen i Volda. 100 har tatt innledende kurs, 50 har tatt videregående.

E-læringskurs på nettet om kort tid. «Alt for Norge» – realityprogram på TV med bistand fra DIS & NSF. Ny hjemmeside lansert. «Gravminner i Norge» fikk mediedekning, radio, TV & aviser.

Kirkebokregistrering (søkbar avskrift) – må løftes til et nytt nivå i forhold til dagens status.

Reiser til USA (midtvesten, Chicago, New York) i september-oktober, ca 70 deltagere.

Testamentering – digitalt, men også: kan man få avtaler med lokale arkiver? Utvalg jobber med etikk – skal gi råd. Kilderegistreringsutvalg – hvordan er det klokt å registrere kilder mm?

Reiser til Örebro, felles jubileumsfeiring med Föreningen DIS. Ny avtale med Riksarkivaren utarbeides. Samarbeidsavtale med NSF inngått. Jubileumsbok utgitt ifb med 20 års jubileum. Intensjonsavtale med Genline etablert – testgrupper i arbeid.

6. Valg av leder, nestleder og sekretær

Følgende ble enstemmig gjenvalgt:

Formann: Torill Johnsen, DIS-Norge

Nestformann: Roy Sjöblom, Genealogiska Samfundet i Finland

Sekretær/webansvarlig: Jan Eri, DIS-Norge

7. Neste møte

Møtet diskuterte flere forhold rundt neste møte. Et alternativ er å ha et møte til i år i tilknytning til slektsforskerdagene i Örebro. Det er også ønskelig å bidra til at Island kan delta på møtene, enten ved at framtidig møte legges til Island eller på annen måte. Grunnet få tilstedeværende ble det ikke satt endelig dato for neste møte.

Vedtak 1: Leder/sekretær avklarer via epost dato for neste møte.

Vedtak 2: Leder tar kontakt med Island med tanke på å avklare hva som skal til for å styrke Islands deltagelse.

8. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

Jan Eri, sekretær

sign