Skip to Content

Referat fra møte i København 1. september 2008

NORDGEN møtet 2008

Sted: Nationalmuseet, København, Danmark
Dato: 1. september 2008
Tid: 09:30-13:00 

Tilstede

Danmark

 

 

DIS-Danmark

Arne Christiansen (AC), formann

 

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

Birgit Flemming Larsen (BFL) og

Charlotte S. H. Jensen (CJ)

 

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

Gitte Bergendorff Høstbo (GBH) og

Ingrid Bonde Nielsen (IBN)

 

Finland

 

 

Genealogiska Samfundet i Finland

Roy Sjöblom (RS), nestformann

 

Norge

 

 

Norsk Slektshistorisk Forening

Are Gustavsen (AG)

 

DIS-Norge

Torill Johnsen (TJ) og

Jan Eri (JE), sekretær

 

Sverige

 

 

Föreningen DIS

Olof Cronberg (OC)

 

G-gruppen

Gunnar Ståhl (GS) og

Gustaf von Gertten (GG)

 

Sveriges Släktforskarförbund

Ted Rosvall (TR)

 

 

 

Forfall

Island

Ættfræðifélagið

 

Sverige

Genealogiska Föreningen

 

NORDGEN formann AC åpnet møtet ved å ønske de fremmøtte velkommen.

1. Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent uten kommentarer

2. Adresselisten

Oppdateringer til listen sendes sekretæren. Oppdatert liste sendes alle medlemmer umiddelbart etter møtet. NORDGEN representanten fra hver enkelt forening er ansvarlig for at listen formidles videre til rett instans i egen forening, slik at bladene som distribueres under bladbytteordningen når fram til de rette mottagere.

3. Presentasjonsrunde

Da tre av representantene ikke tidligere hadde deltatt på NORDGENs møter presenterte alle deltagerne seg kort for hverandre med navn, hvilken medlemsforening de kom fra og hvilke roller de har og har hatt der og eventuelt i NORDGEN.

4. Formålsparagraf

Som oppfølging av diskusjonen i etterkant av forrige møte utarbeidet TJ og TR et forslag til formålsparagraf, sendt pr e-post til alle medlemmer 2. november 2007 (vedlegg), som møtet diskuterte punkt for punkt.

 

Paragraf 1 Teksten må angi hvilke land som inngår i NORDGEN samarbeidet (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige), samt at «Landsdekkende organisasjoner kan søke om opptagelse» og at «Organisasjoner som ikke oppfyller alle kriterier kan inviteres som assosierte medlemmer, etter vedtak i NORDGENs ledelse».

 

Paragraf 2 Tillegg til teksten: «Hver organisasjon har 1 stemme. Beslutninger er gyldige med alminnelig flertall»

 

Paragraf 3 Justering av tekst: «Ordfører-funksjonen roterer, ordføreren velges på det årlige møtet og fungerer i 2 år fram til avslutningen av et møte»

 

Paragraf 4 Justering av tekst: Uttrykket «webmaster» byttes med «webansvarlig»

 

Paragraf 5.1.1 Justering av tekst: Presisere at bladbytteordningen bare gjelder mellom organsisasjonene (ikke deres medlemmer)

 

Paragraf 5.2.1 Diskusjon: AC bruker administrative inndelinger som eksempel til konkret prosjekt. GBH foreslår at detet kan legges ut på våre hjemmesider.

 

Paragraf 5.2.3 Justering av tekst: «Støtte prosjekter som kartlegger ....»

 

Paragraf 5.4.1 Justering av tekst: Bytte til mer nordisk formulering enn «vurdere», f.eks. «Innhente informasjon om ....» eller «Undersøke mulighet for ....»

 

Paragraf 5.4.2 Justering av tekst: «Være pådriver for erfaringsoverføring.» Dropp den videre presisering.

 

Paragraf 5.5.3 Kommentar fra AG: «ikke-kommersiell» forhindrer ikke at eventuelle kostnader dekkes, det var enighet om dette. Justering av tekst: Fjern begrensningen til medlemmer av organisasjoner

 

Paragraf 5.6.2 Justering av tekst: fjern listen over land, legg til «stor nordisk migrasjon»

 

Paragraf 5.6.3 Justering av tekst: Endre til «internordiske aktiviteter i samband med internordiske konferanser og møter»

 

Paragraf 5.7.2 Justering: omformuleres til en intensjon, i stedet for i form av et pålegg

 

Paragraf 6 Ny tekst: «Utgiftene forbundet med NORDGENs aktiviteter avholdes/bekostes av de enkelte deltagende organisasjoner. Det kan søkes om midler til fellestiltak fra eksterne kilder»

 

Det ble stilt spørsmål om behovet for å ansette lønnet sekretær for å styrke aktiviteten.

Konklusjon: dette er et spørsmål for kommende møter

 

Paragraf 7 Ny tekst: «Endring av NORDGENs formål kan til enhver tid skje ved vedtak av de frammøtende organisasjonene på det årlige møtet“

 

Paragraf 8 Ny tekst: «Beslutninger mellom møter kan treffes ved sirkulasjon på e-postlista. Slik enighet skal bekreftes på det neste møtet»

 

Øvrige spørsmål som ble drøftet i tilknytning til formålsparagraf:

 

TJ: Hva skal være NORDGENs offisielle språk?

Ubesvart i denne omgang, men sekretær/webansvarlig er for tiden norsktalende og benytter norsk i referater og på websider.

 

TR: hengende saker må kunne avsluttes på e-post og ikke nødvendigvis vente til neste møte.

 

RS: oversettelser av formålsparagraf fremskaffes av de enkelte land og legges ut på web. Organisasjonene i hvert land avklarer hvem som forestår oversettelse av formålsparagrafen.

 

RS: fremmer forslag om å innføre regelmessige rapporter fra organisasjonene til listen. Dette vedtas og skal gjennomføres ved at sekretæren sender påminnelse til alle om at dette skal gjøres, to ganger i året på skandinavisk.

 

JE: Det oppstod spørsmål om hvilken kommunikasjonsform vi skal benytte innen NORDGEN.

Vi starter med e-postlisten som vi allerede benytter, og går deretter gradvis over til Drupal (CMS) med forum og RSS etterhvert som det er naturlig for medlemmene.

 

JE: NORDGEN mangler logo.

En oppfordring til å komme med bidrag sendes fra sekretær til alle deltagere. Tidsfrist for logoforslag er julaften 2008! Bidrag sendes sekretær.

 

Revidert forslag til formålsparagraf sendes på e-postlisten innen 4 uker etter møtet. Medlemmene gir tilbakemelding om aksept eller eventuelle kommentarer snarest mulig, med målsetning å godkjenne og vedta formålsparagrafen innen 1. oktober 2008.

5. Samarbeidsprosjekt

 

Ordlisten

DIS-Norge overtar ordlisten etter Sture Bjelkåker og sender dagens ordliste som regneark til e-postlisten for utfylling og utvidelse.

Den eksisterende adressen ordbokredaktor@nordgen.com erstattes med ordbok@nordgen.com, som videresender til ansvarlig person hos DIS-Norge.

 

Bladbytteordningen

De blader som er tilgjengelig som PDF filer kan distribueres som sådan via NORDGENs hjemmeside når funksjonalitet for dette er på plass.

 

RS: kommenterer at vi også bør lage oversikt over hvem som aktivt vil ha et blad (eksempelvis har en del medlemmer grunnet språk ikke glede av finske & islandske blader). Følges opp av sekretær.

 

Deling av artikler mellom de forskjellige tidsskrifter

Det var generelt positiv holdning til deling av artikler mellom tidsskriftene – men selvsagt må det innhentes tillatelse for hvert enkelt tilfelle fra forfatter.

 

AG: det kan skrives nye artikler med flere tidsskrifter som målgruppe. Eventuelle kurs/seminarer kan munne ut i tematiske hefter.

 

Nye prosjektideer

TR: forteller om «forbehold for bibehold av svensk medborgerskap» fra 1800-tallet som et eksempel på nyttig inter-nordisk kilde som etter vellykket prosjekt er digitalt avfotografert og publisert. Han spør om andre kjenner til lignende kilder av inter-nordisk interesse som NORDGEN kan ta tak i.

 

BFL nevner at hun kjenner til en dansk kilde som har slikt potensiale

TJ nevner at det finnes egne folketellinger for svensker i Norge, CJ kjenner til lignende i Danmark

RS nevner de mange forbindelser til St. Petersburg

AG informerer om en stor samling velorganiserte registerkort med kirkebokopplysninger i Holland fra 1564-1811.

 

CJ foreslår å presentere typiske kilder fra de forskjellige land med typiske betegnelser, ord og uttrykk på web. Ansvar for videreføring: CJ

 

GS oversender forslag til sekretæren, vedlegges referatet.

6. Valg av leder, nestleder og sekretær

Følgende ble enstemmig gjenvalgt:

 

Formann: AC

Nestformann: RS

Sekretær/webansvarlig: JE

7. Neste møte

Neste møte: mandag kl. 09:30, 24. august 2009 i Falköping, Sverige. Avholdes i tilknytning til «Släktforskardagar 2009» http://www.fsffalbygden.se/slaktforskardagar.htm

 

Møtet 2010 er tidligere tentativt lagt til Norge.

8. Nytt fra medlemsforeningene

 

Sveriges Släktforskarförbund (TR) www.genealogi.net

Anbytarforum krever nå avgift på SEK 100,- for aktiv deltagelse. Det har vært stort engasjement, med tildels nedbrytende debatter. TR advarer derfor mot for kritiske fora og mangel på moderering.

Sveriges Dödbok 4 er i salg, og nummer 5 er påbegynt. PUL (personuppgiftslagen) har blitt myket opp noe, slik at nyere informasjon nå kan publiseres av SVAR.

 

DIS-Norge (TJ) www.disnorge.no

Styret har vedtatt strategi i form av 100 punkter og er i gang med å gjennomføre tillitsmannsopplæring. Det etableres flere lokale grupper for å stimulere til lokal aktivitet.

 

G-gruppen (GG & GS) www.g-gruppen.net

Föreningen G-gruppen orienterade om projektet Över Östersjön, som pågått sedan 2005 och resulterat i ett omfattande digitalfotograferat material över passlistor, förteckning över resande etc. i svenska arkiv samt en CD (resande 1830-1860). Från 2008 innefattas även resor över Öresund i projektet samt utrikes resor från städer i Sverige och Finland för perioden 1735-1851 (för Finland till 1809). - Ett särtryck om projektet och dess resultat (år 2007) överlämnades till sekreteraren (ur en jubileumsbok för Ystads fornminnesförening 100 år).

Se vedlegg for mer informasjon.

 

Norsk Slektshistorisk Forening (AG) www.genealogi.no

NST er blitt godkjent som vitenskapelig tidsskrift, trinn 1, og det bør dermed bli lettere å få bidragsytere. Dette har vært litt vanskelig pga av kravene som stilles. Genealogen får for tiden svært mye stoff.

 

Föreningen DIS (OC) www.dis.se

DISPOS er en velfungerende tjeneste, men litt vanskelig å markedsføre da ikke alle forstår tjenesten. Styret fokuserer på framtiden, med planer for websider og nye tjenester.

 

Genealogiska Samfundet i Finland (RS) www.genealogia.fi

Økte lønnskostnader har gitt hardere økonomisk belastning på foreningen, og avgiftslegging av Hiski har ikke latt seg gjennomføre. Medlemstallet har vært svakt nedadgående over de siste 8 år.

Saken med utstrakt klausulering av kilder har utviklet seg positivt ved at Dataombudsmannen har uttalt seg positivt.

 

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (GBH), www.ssf.dk

Foreningen må spare og reduserer prosjektkostnader. Det har vært god aktivitet rundt hjemmesiden, med en vellykket lenkeside. «Slægten» skal moderniseres, men det skjer langsomt. Det er etablert samarbeid med de to andre danske foreninger, bl.a. Filiming av politiets registerblader.

 

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie (BFL) www.genealogi.dk

Tidsskriftet sendes til medlemmene to ganger i året. Det er etablert et foredrags-samarbeid med jødisk genealogisk selskap for å stimulere til aktivitet på andre områder. De tidligere lagerproblemer er nå løst. Man har et positivt samarbeid med de to andre danske foreninger som man ønsker skal fortsette.

 

DIS-Danmark (AC) www.dis-danmark.dk

Vedtektene er gamle og må revideres. Medlemstallet stiger jevnt, 4 stk Slægt & Data utgitt pr år, bladene blir godt mottatt. Det samarbeides med SFF om møter, og man ønsker å revitalisere kildeinntastingsarbeidet sammen med de to andre danske foreningene.

Det arbeides fortsatt med moderninsering av hjemmesiden. Forumet er åpent og aktivt med dialoger i alle retninger.

7. Eventuelt

Det ble fremmet forslag om at webredaktørene for medlemsforeningene kunne møtes i forbindelse med et av NORDGENs møter.

Det ble vedtatt at dette forslaget skal behandles digitalt.

 

 

Vedlegg:

Projektet "Över Östersjön", GS

Formålsparagraf, innspill 2. nov. 2007, TJ & TR

 

Jan Eri, sekretær

sign