Skip to Content

Referat fra møte i Käpylä, Helsinki 20. oktober 2007

NORDGEN møtet 2007

Sted: Karjalatalo, Käpylä, Helsinki, Finland
Dato: 20. oktober 2007
Tid: 14:00-18:50

Tilstede

Danmark

Arne Christiansen (AC), DIS-Danmark

 

 

Birgit Flemming Larsen (BFL), Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

 

Finland

Johan Ståhl (JS), Genealogiska Samfundet i Finland

 

 

Roy Sjöblom (RS), Genealogiska Samfundet i Finland

 

Norge

Jan Myhrvold (JM), Norsk Slektshistorisk Forening, NSF

 

 

Torill Johnsen (TJ), DIS-Norge

 

 

Jan Eri (JE), NORDGEN sekretær, DIS-Norge

 

Sverige

Ted Rosvall (TR), Sveriges Släktforskarförbund

 

 

Olof Cronberg (OC), DIS-Sverige

 

 

Gustaf von Gertten (GG), G-gruppen

 

 

 

Forfall

Island

Ættfræðifélagið

 

Danmark

Sammenslutningen af Slæktshistoriske Foreninger

 

Sverige

Genealogiska Föreningen

JS åpnet møtet ved å ønske de fremmøtte velkommen. Han informerte om Karjalatalo (Karjala-huset) og om at han om kort tid vil trekke seg fra NORDGEN arbeidet og arbeidet for Genealogiska Samfundet i Finland etter mange års innsats.

1. Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent uten kommentarer

2. Nytt fra medlemsforeningene

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie (BFL) www.genealogi.dk

Medlemstallet er stabilt. En ny brosjyre er utgitt, og ny hjemmeside med ny webmaster (Charlotte S. H. Jensen) er lansert. Ny redaktør Michael Dupont i Personalhistorisk tidsskrift er på plass, ikke problem med kontinuitet.

CD-ROM med dødsfall utgitt, data tatt fra Berlingske Tidende. Opprinnelig trykket i bøker som dødsannonser, nå publisert digitalt.

Fortsettelse av Slektsforskning for barn, skal handle om høytider og fester.

Samfundet samarbeider med SSF og DIS-Danmark om utgivelse av Hvem Forsker Hvad, samt om digitalisering av Københavns politis registerblad som vurderes på forhandlingsplan..

DIS-Danmark (AC) www.dis-danmark.dk

DIS-Danmark ønsker å reorganisere hjemmesiden med friskere design. Logo-konkurranse ga ikke noe bedre alternativ, så den gamle beholdes inntil videre. Det løper prosjekt for kildeinntasting i samarbeid med Statens arkiver, det samme gjelder også innskanning av kirkebøker. Kirkebøker fra 1892-1920 er skannet og gratis for alle. Kvalitet på det som ble skannet først er ikke like god som på det som er skannet senere.

Med tanke på e-learning, hva ønsker medlemmene:

1) Skrive slektsbok

2) Lese gotisk

Medlemstall stiger sakte men sikkert, nærmer seg nå 5.000. Det har vært noe uro i styret, to styremedlemmer har trukket seg.

TR kommenterer mormonernes initiativ (ACtok opp saken):

Mormonerne har avtale med svenske riksarkivet og SVAR, om at de skal skanne masse kilder som kirkebøker mm. SVAR skal publisere mot avgift. SVAR har bedt foreningene om uttalelse om indekseringen. Eksempelvis var dødbøker og vigselbøker spesielt dårlige, skal uttrykkes i svar som sendes om en uke. Föreningen DIS har ikke mottatt denne henvendelsen, bare forbundet.

Ancestry.com har begynt å gjøre samme jobb en tredje gang, så de som har Ancestry abo kan se ett svensk län.

Mormonerne hadde håpet at alle svensker skulle ta del i «dugnaden» deres, men det skjer ikke. Noen (f.eks. Arkiv Digital, DigiArkiv - Genline konkurrenter) har begynt å digitalfotografere kirkebøkene, i noen tilfeller gir det bedre kopier – men ikke i alle.

SVAR og mormonerne er i produksjon, 5-6 län – mormonerne trykker på, SVAR er flaskehals. SVAR kan gå lenger fram i tid, fordi filmen (ikke offentlig handling) ikke leveres ut, mens bøkene utleveres.

JS: det har ikke skjedd mye på mormonerfronten i Finland. Mormonerne har søkt dataskyddsmannen for å avklare hvordan de stiller seg til publisering på Internett, skal ha fått tillatelse til å publisere bøker som er eldre enn 125 år. Det har ikke skjedd noe praktisk.

Har forsøkt å ta kontakt med mormonerne i Tyskland på epost, men ingen respons.

TJ: Vi har ikke hørt noe fra mormonerne om kirkebøker, de ligger jo snart på Arkivverkets sider. De har derimot tatt kontakt med tanke på å skrive av bygdebøker (mor-far-barn forhold). TJ er skeptisk: vi må mene mer om hva vi skal bruker våre krefter på, og vi ha en bedre juridisk avklaring i forhold til forfatternes opphavsrett. Flere bygdebøker er allerede registrert. Det er også tatt initiativ til andre former for digitalisering av bygdebøker.

OC: nevner NAPP http://www.nappdata.org/napp/ . Noen av lokallagene i Norge samarbeider om dette, DIS-Norge gjør det ikke.

Nevner at mormonerne for kvalitetssikring har to som registrerer det samme, og at de samkjøres som en form for korrektur. Men av og til skriver begge samme feil, siden ingen av dem har lokalkunnskap (i «Prestens datter» oppfattes presten som et navn f.eks., dreng = doktor osv)

AC: har heller ikke hørt om respons i DK på mormonernes henvendelser. Statens Arkiv arbejder med muligheder for online inntasting av kirkebøker. Foreløpig brukes eget program som kjøres på inntasternes PC'er. Alt er ikke korrekturlest. Det arbeides framover med maler til alle kildetyper.

GG: nevnte kvalitets problemet ved registreringsarbeid utført av personer som ikke har lokalkunnskap. Det er ikke godt nok å bare skrive av det som som står i kilden, det må oversettes til moderne språk/navn for å være til nytte.

NSF (JM) www.genealogi.no

JM nevner at det er første gang han er med på et NORDGEN møte. Ny NSF-formann etter Lars Løberg er Håvard Blom, ny webredaktør er Carsten Berg Høgenhoff. To nummer av medlemsbladet (Genealogen) og to tidsskrift (Slektshistorisk Tidsskrift) utgis årlig.

Kirkebøkene på nett er best i Norge, god kvalitet på bildene og veldig god indeksering. Gratis som i Danmark.

Foreningens medlemstall er stabilt på drøyt 2.000. Har flyttet til nye lokaler, fortsatt samlokalisert med DIS-Norge.

JE nevner at NSF nå også er samlokalisert med DIS-Norge på web, de har flyttet sine webtjenester til DIS-Norges Internett-server.

DIS-Norge (TJ) www.disnorge.no

DIS-Norge og NSF er samlokalisert ja, men denne gang ønsker man å få mer ut av samlokaliseringen. I tillegg til biblioteket skal det også etableres et digitalt senter hvor man kan forske. Effektivisering av de felles 1.6 stillingene slik at man kan få mer ut av administrasjonen. Felles populærvitenskapelig magasin er en av ideene man drøfter, ligger fram i tid.

DIS-Norge har drøyt 8.000 medlemmer nå, antallet stiger langsomt. Foreningen opplever stor gjennomtrekk av medlemmer – ønsker å undersøke hvorfor så mange melder seg ut igjen etter kort tid.

Arkivverket kan i 2010 publisere 1910 folketellingen – ønsker å lenke opp andre kilder og få en befolkningsdatabase med innsats fra DIS-Norge.

Re-lansering av registrering av kirkebøker når RA har funnet ut hvordan man skal lage en felles database for hele Norge, altså landsomfattende søk. Registreringsarbeidet har også stoppet opp litt på grunn av forsinkelser på programvarefronten.

Tillitsmannsskolering er påbegynt, første testkurs er avholdt. Skal videreutvikles – hva forventes av en tillitsvalgt (regnskap, protokoll mm)

Planlegger å reise til Malmöi 2008, ha felles plan med NSF i norsk stand.

Nye websider (design) arbeides med

Medlemsbladet Slekt og Data kommer ut med 4 nummer i året

Slektsprogramtesten er nedlagt. Enkel testing av GEDCOM eksport/import er det som beholdes, samt noen få prosasetninger om hvordan programmene erfaringsvis oppleves av brukere.

Styret jobber mye med strategi – innspill til landsmøtet forberedes. Handlingsplaner.

Ønsker å dele ut priser – kanskje med ideer fra Finland som har delt ut priser i dag:

RS: 

Skrivekonkurranse i tidsskrift for tre aldersgrupper (også barn)

Hvilke slektsforskerforeninger har hatt størst framgang

Årets slektsbok

Hvilken tidning var best

TR med innspill fra Sverige:

Viktor Ørnbergs hederpris: til dyktig slektsforsker som har publisert

Slektsforskernas hederspris: til dyktige og mangeårig innsats i foreningene

Beste arkiv (SEK 10.000)

Beste bibliotek (SEK 10.000)

Föreningen DIS (OC) www.dis.se

Olav Cronberg er ny leder etter Sture Bjelkåker. DIS har ca 25.000 medlemmer, 5-6% utskifting i året. Tilveksten har flatet ut litt fra 2-1.000 i året til noe lavere tall nå.

DISBYT basen øker med 4% av Sveriges befolkning før 1900 hver år, nå er ca 1/3 av de som har levd i Sverige før 1900 med. En del eksterne databaser er også lenket inn i DISBYT – nærmer seg 40% dekning når det regnes med.

DISPOS lenker til kilder. De postene i DISBYT som inneholder god kildeinformasjon (relativt liten andel) benyttes for å lage «indeks» til kirkebøkene. Dette er knyttet til Genline, SVAR har foreløpig ikke nappet. Arkiv Digital er også forespurt. Nytten vil naturlig avta etterhvert som ordinær indeks for disse kildene blir tilgjengelig.

Tidning utgis 4 ganger i året, redaktøren har nyligsluttet. Ny webmaster er ansatt – håper på resultater etterhvert.

«Taste inn slekt på web» arenaen er viktig for å beholde medlemmer. Dette kan integreres mot DISBYT og DISGEN for å gi fordeler i forhold til andre aktører.

DISGEN er stort i Sverige, Min släkt er det andre store programmet (gratis i starten, shareware), Holger brukes av en skare eksisterende brukere.

Hva skal vi gjøre med innspillet fra mormonerne?

Påstand: 30-50% av svenske kirkebøker er registrert av diverse aktører.

Paul Allen (Ancestry grynder) kontaktet Olof i Halmstad, har etablert «World vital records» med bl.a. Small town paper collection, lokalaviser som kan søkes i. De har spurt om DISBYT adgang i bytte mot bannerreklamer etc. Kan f.eks. tenke seg at de får adgang til å få vite at det finnes data i DISBYT/DIStreff, men at man må melde seg inn for å få informasjon.

Foreningen har strammet inn DISBYT, slik at ikke-medlemmer ikke får detaljert informasjon (18XX i stedet for 1873). Det er én måte å gjøre det på i forhold til Ancestry.

Data i DISBYT forsvinner når medlemmer forsvinner.

Skal DISTREFF/DISBYT informasjon tilbys til Ancestry eller momonerne på noen som helst måte?

TJ: DISTREFF er ingen kilde, men et treffpunkt. Bør av kvalitetsgrunner ikke gis videre til en kildetjeneste. Men, folketellingen 1891 – hvis Ancestry vil digitalisere det er det flott

TR: Ancestry har gjort veldig mye bra også! Den tredje største betal-siten i USA er ancestry.com

OC: konkluderer med at ingen tenker å slippe fra seg databaser, men at samarbeid i andre former kan være aktuelt. F.eks. slik at klikk i DISPOS gir den skannede siden i Ancestry.

Sveriges Släktforskarförbund (TR) www.genealogi.net

161 foreninger er medlem, 70.000 medlemmer tilsluttet disse foreningene.

Nacka, Sundbyberg arrangementet med 20-års jubileum knakk økonomien (sammen med en del andre ting). Økonomien er nå på rett kjøl igjen, bl.a. etter oppsigelser. Foreningen må flytte fra lokalene i Sundbyberg. Nytt lokale i Huvesta funnet, flytter kanskje dit (ikke helt avklart enda). Leiekostnader halveres ved flytting. Slektforskarsentrum i Sundbyberg skulle vært et felles sentrum og ressurs, men det har ikke fungert.

Det største prosjektet for tiden er den fjerde versjonen av Sveriges Dødbok som nå er sluppet. 100% av alle poster er nå navngitt, og med flere detaljer. 5000 slike plater er nå solgt for ca 500,-. En god ressurs for nybegynnere.

Prosjektet skal utvides til å inkludere 1901-1946, ny teknikk utviklet der de har lov til å digitalfotografere venstresiden i bøkene (som ikke har sekretessskyddad informasjon). Bildene sendes ut til foreningene via email eller CD som sørger for å registrere i regneark eller databaseprogram. Neste versjon skal ut i 2010.

Emibas har gått i stå. 1.1 mill poster, var et svært vellykket prosjekt. I to år har har man stanget mot muren (Väcksjö, Svenska Emigrantinstituttet) i forsøk på å få lov å komplettere produktet, de områder som mangler samt perioden 1895-1930 som savnes i en del områder. Nå vil forbundet trolig fortsette på egen hånd.

Redaktøren har sagt opp – de ønsker tidsskrift som inneholder mer fagstoff og mindre foreningsstoff.

Hjemmesiden Rötter. Anbytarforum er ødelagt av «knäppgjökar» og ble stengt for en uke siden. Åpner med DISCUS 4 om en stund, og det vil da kreves innlogging for å delta i diskusjonen. Det vil koste 100,-/år for å beholde adgang etter 30 dager – delvis for å få bort misbrukerne, og delvis fordi det koster penger å drifte en slik tjeneste.

Piratkopiering gjør at CD-plate prosjektene antakelig går mot avslutning på sikt. Går mot å bruke andre alternativer med passord på Internett i stedet.

Halmstad, Slektsforskerdagene var vellykket. Men arangementet har blitt så stort at ikke alle lokallag ser seg i stand til å ta dette lenger. Ingen søkere til 2009 eller 2010 enda – et problem.

Konflikt med Svenske riksarkivet: CD-skiver med manntallslengder utgitt, 1990 burde også gis ut. Svaret denne gang ble nei! Fordi Arkivet ikke har plikt til å levere ut annet material enn det som er på papir. Kammerretten avviste første klage, deretter ble det klaget videre til Regjeringsretten for å få avvist Kammerretten avvisning. 12. oktober ble dette presentert, venter på tilbakemelding forhåpentlig i løpet av året (i Finland har loven allerede blitt «mediaoberoende»).

G-gruppen (GG) www.g-gruppen.net

Sysler med å registrere mennesker som har reist over Østersjøen 1660-1860. To språktabeller er utarbeidet: estisk-svensk-tysk og polsk-svensk-tysk, mens dansk-svensk-tysk skal lages

Peker på problemet med individualistene som jobber ved siden av foreningene.

Malmø 2008, se utdelt folder om dette. Gustaf har rollen som kontaktperson for norden/Tyskland for arrangementet.

Genealogiska Samfundet i Finland (JS) www.genealogia.fi

5-6000 medlemmer, hvordan få det til å øke? Web tjenester bare for medlemmer, Hiski f.eks. Men han som har bygget opp databasen (California) ønsker ikke dette, og han har noen av rettighetene (til søkeverktøy). Foreningen måtte derfor si opp en ansatt i stedet, siden det ikke ble medlemstilvekst.

Solgt en del slektsbøker i egen bokhandel i 3-4 år, men tjener ikke penger på dette enda. Vurderer å bli en salgsportal uten å ha lager for eksterne bøker for å kutte kostnader.

Vært engasjert i sekretess-spørsmål og jus.

RS om svarskjemaene:

forsamlingene (400 stk) eier handlingene i kirkebøkene i Finland (ingen avleveringsplikt). Finland har to statskirker, Sverige ingen, Norge en. De første 2-3 generasjoner ligger bak lås og bom (fra 1907) i Finland, man kan få informasjon i løpet av et par år ved å betale €25-30 /time for oppdragsforskning. Opplysninger tilgjengelig 25 år etter personens død, men 50 års grense brukes også – en jungel av lover/regler

Forskjellige sekretessregler i de nordiske landene

RS forteller om eksempel: en mamma fortalte om sønn og familie til slektsbokforfatter, men sønnen hadde reservert seg mot publisering i bl.a. slektsbok. Retten mente at forfatteren skulle ha spurt alle 10.000 i databasen om det var ok. Forfatter slapp fri – men det var fordi man mente mamman skulle ha informert sønnen.

TJ: vi har ikke tradisjon for å gi ut så nye opplysninger i Norge

Forslag til Befolkningsregisterlov: små slektutredninger kan bestilles, men etter den nye loven kan man bare bestille for seg selv eller egne barn. Hva menes med slekt? Det er ikke beskrevet

TR argumenterte for å lage kampanje rettet mot politikerne i stedet for å gå rettens vei i Finland, siden det ikke later til å være veien å gå.

Finland ligger lavt inntil de ser hva som skjer med loven.

Sekretess ved gravminneregistreringen i landene ble diskutert. Det er 10 år i Danmark når det gjelder søking – 0 år for bilde, 0 år i Norge og i Sverige. I Finland har dataombudsmannen bedt foreningen fjerne gravstensregisteret fra hjemmesiden. For at dette skal makt bak ordene må dataombudsmannes vedtak bekreftes av dataombudsnämnden, og så har enda ikke skjedd. Gravstedsregisteret ligger fortsatt på foreningens sider.

3. Ordningen for bytte av tidsskrifter, adresselisten

Det svikter i leddet etter de nordiske representanter, hos de som skal sørge for oppdatering av distribusjonslisten for bladene. Ny oppdatert liste sendes ut i etterkant av møtet og sekretæren henstiller til alle medlemmene å sørge for at rette vedkommende virkelig oppdaterer listene.

Flere av medlemmene sender fortsatt blader til adresser som er mer enn to år gamle, og de kommer derfor ikke fram til de som er tillitsvalgte nå.

Sekretæren oppfordrer medlemmene til å bidra med innhold til hjemmesiden, spesielt stoff av nordisk interesse.

4. Samarbeidsprosjekt

Sture Bjelkåker har hovedansvar for gjennomføring av dette prosjektet. Så fort ordlisten er rimelig komplett legges den ut med søkemulighet på www.nordgen.com

Angående database over nordiske beboere i Russland, se innkallingen: Vi kan ikke ta stilling til spørsmålet på dette møtet, men noterer at brevet er kommet.

Vedtak: Brevet tas med hjem og leses for kommentering pr epost.

TR: Nevnte St. Petersburg som «mislykket» fordi det eneste vi oppdaget var at man ikke kunne forske der.

5. Valg av leder, nestleder og sekretær

Følgende ble enstemmig valgt:

Leder: AC

Nestleder: RS

Sekretær: JE

6. Neste møte

Neste møte: mandag 1. september 2008 i København, altså etter helgen med slektsforskerdager i Malmø

2008: Baltikum, se punkt 7.

2009: Island

2010: Norge

7. Eventuelt

TR: Foreslår at vi besøker Baltikum og avholder et to-dagers møte der, f.eks. våren/forsommeren 2008.

GG kan bruke sine kontakter og tar første kontakten. Dialogen fortsetter på mail.

Saker til neste møte:

TJ: Våre kontakter mot Amerika, koordinert nordisk innsats

 

Jan Eri
sign