Skip to Content

Referat fra møte i Sundbyberg 14. august 2006

NORDGEN møtet 2006

Sted: Sundbyberg, Sverige
Dato: 14. august 2006
Tid: 09:50 – 14:10 

Tilstede

Danmark

Arne Christiansen (DIS-Danmark)

 

 

Birgit Flemming Larsen (Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie)

 

 

Gitte Bergendorff Høstbo (Sammenslutningen af Slæktshistoriske Foreninger)

 

Finland

Johan Ståhl (Genealogiska Samfundet i Finland)

 

 

Roy Sjöblom (Genealogiska Samfundet i Finland)

 

Norge

Tore H. Vigerust (Norsk Slektshistorisk Forening, NSF)

 

 

Torill Johnsen (DIS-Norge)

 

 

Jan Eri (NORDGEN sekretær, DIS-Norge)

 

Sverige

Sture Bjelkåker (Föreningen DIS)

 

 

Ted Rosvall (Sveriges Släktforskarförbund)

 

 

Olof Cronberg (DIS-Sverige)

 

 

Lena A Löfström (Genealogiska Föreningen)

 

 

Gustaf von Gertten (G-gruppen)

Meldt forfall

Island

Ættfræðifélagið (hilsen formidlet via Ted Rosvall)

 

Sture åpnet møtet ved å ønske velkommen og presenterer deltagerne. Innledningsvis ble G-gruppen innlemmet som medlem i NORDGEN.

1. Omvisning i Släktforskarcentrum

Ted Rosvall m.fl. viste oss rundt i Släktforskarcentrum i Sundbyberg og informerte om bakgrunnen for lokaliseringen i Sundbyberg og samlokaliseringen med Genealogiska Föreningen siden 2004. Flere andre foreninger holder også til her. De imponerende fasilitetene inkluderer arkivrom, foredragsrom, datarom, arkivsamlinger.

2. Adresselisten for bladbytteordningen

Sekretæren informerte om at det for tiden kun er de tre DIS-foreninger som med sikkerhet benyttet en oppdatert versjon av adressselisten ved utsendelse av sine bytteblader. Sekretæren vil i tiden framover tilskrive direkte alle de som sender sine blader til gamle adresser.

Ny adresseliste utarbeides med oppdateringene fra møtet og andre innkommende oppdateringer og utsendes om kort tid.

3. Protokoll fra forrige møte i Oslo, 30. oktober 2005

Formannen gjennomgikk referatet og kontrollerte at alle punkter fra tidligere møter er ivaretatt og følges opp.

4. Nordisk genealogisk ordliste

Initiativet til ordlisten ble tatt i København i 2004, men fortsatt er det bare Island som har fulgt opp oppgaven med å finne bidragsytere til oversettelsen. For å bedre framdrift i prosjektet ble følgende avklart:

  • Sture tar overordnet ansvar for å bringe prosjektet videre

  • Arne har ansvar for å finne oversetter(e) til dansk

  • Roy har ansvar for å finne oversetter(e) til finsk

  • Tore har ansvar for å finne oversetter(e) til norsk

  • Ted har ansvar for å finne oversetter(e) til dansk

  • Island har allerede funnet to oversettere

  • En ordliste med 500 ord på US engelsk skal brukes som utgangspunkt

  • Ordene tas fra bl.a. «Swedish genealogical dictionary» Phyllis J. Pladsen, Joseph C. Huber, Eric B. Pladsen

  • Alle medlemsland skal ha funnet oversettere innen 1. oktober 2006

Gustav nevner at det finnes ordbokprosjekter i G-gruppen som det senere kan bli aktuelt å knytte seg opp mot. Tore nevnte Nordisk Heraldisk Forening som har laget en ordliste som kan være naturlig å se til.

Det ble diskutert hvordan utvalget av ord skulle gjøres. Det var enighet om at man måtte gjøre et utvalg ut fra både hvilke ord som er vanligst og hvilke som er mest problematisk for slektsforskere.

Det var enighet om at det er behov for mulighet for håndtering av synonymer og forkortelser.

Når ordlistens innhold er klart (f.eks. i regnearkformat) må det avklares om første publisering skal skje som HTML, ved hjelp av programmet Glossword eller med hjelp av egenprogrammert PHP applikasjon. Sekretæren har ansvaret for dette.

5. Nytt fra medlemsforeningene

Danmark

Samfundet for danske genealogi og personalhistorie (Birgit Flemming Larsen)

Ca 1000 medlemmer, utgir Personalhistorisk tidsskrift.

Det har vært problemer med nytt trykkeri, man har derfor byttet tilbake til det gamle. Hjemmesiden skal revitaliseres med hjelp fra Charlotte Jensen som nå sitter i styret.

Sammenslutningen af Slæktshistoriske Foreninger (Gitte Bergendorff Høstbo)

Ca 36 foreninger er medlemmer, utgir heftet Slekten.

Gitte presenterte seg, hun er laborant, deltar i styrelsen i samfundet som sekretær, samt i styrelsen og redaksjonen til slektshistorisk forening for Storkøbehavn. I et samarbeid med flere aktører hadde de bemannet Rotary Malmø konferanse med slektsforskerstand. 25 års jubileum i oktober, dette skal feires på Jylland. Hennes mann passer website, blant annet er testamente-veiledning lagt ut her. De har også en liste med potensielle foredragsholderliste på web.

Et større slektshistorisk treff planlegges i samarbeid med en rekke andre aktører.

DIS-Danmark (Arne Christiansen)

5500 medlemmer, utgir bladet Slægt & Data

Det har vært arbidet en hel del med å få akseptabel ytelse og kvalitet fra www.arkivalieronline.dk. Det har bl.a. blitt mye bedre båndbredde da Statens arkiver flyttet serveren over til Riksarkivet i København. Det skal utarbeides en kirkeboksinntastingsmal (som for folketellinger), mange taster nå i alle mulige programmer/formater. Det er ønske om å utvikle et lokalt tilbud, muligens etter en modell lignende DIS-Norge. Det er også tatt inititiv til å registrere gravstener, dette publiseres foreløpig på private nettsider.

Finland

Genealogiska Samfundet i Finland (Johan Ståhl)

5700 medlemmer, utgir bl.a. Genos og Sukutieto.

Medlemskontingenten er øket fra €31 til €38 for å gjøre det mulig å ansatte en verksamhetsledera, dette har ikke medført noen store konsekvenser for medlemstallet.

Innmatingsprosjekter løper og bemannes av ca 50 personer på sysselsettingstiltak. Disse sitter spredd rundt i landet og arbeider 6-12 måneder hver. Samfundet har arbeidsgiveransvar og må forestå opplæring av disse medarbeiderne.

Det er for tiden et etterslep på publisering på nett (bl.a. gjelder dette Hiski). Hiski dekker nå over 50%. Gravstensregistrering pågår også.

En egen forening jobber med å skanne mikrofilmer med husförhörslängder.

Samfundet har en dialog med den finske dataskyddsombudsmannen når det gjelder gravstensbilder på nett - kirkestyrelsen satt spørsmål ved lovligheten av dette. Datasekretessnemnden er neste instans.

Neste år fyller samfundet 90 år – neste års NORDGEN møte avholdes i tilknytning til feiringen.

Norge

DIS-Norge (Torill Johnsen)

8000 medlemmer, 19 lokallag, utgir Slekt og Data.

Innenfor gravstensregistrering har foreningen nylig oppnådd gjennomslag i forhold til en del store kommuner. Antall oppslag i gravminne-basen er stort. Den inkluderer nå også minnestener og kirker. Forningen har brev fra gjeldende etater som bekrefter at dette ikke rammes av personvernlovgivningen. Kilderegistrering ellers øker hvert år.

Styret skal i tiden framover diskutere foreningens overordnede mål.

Gruppen som arbeider med slektsprogrammer arbeider med tjenester som skal gi brukerne enda bedre råd. Foreningen ønsker å gi bedre bistand til viderekommende slektsforskere.

Norsk Slektshistorisk Forening, NSF (Tore H. Vigerust)

2000 medlemmer, utgir Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) og Genealogen

Utgivelsen av tidsskriftene er foreningens hovedsatsningområde, noe som fungerer bra. Det er nylig tiltrådd en ny webredaktør. Det er arbeidet i 4,5 år med en bok med norske segl som vil bli det største verket på området når den er klar. Det arrangeres årlig sommerturer med 25-30 deltagere.

Foreningen er samlokalisert med DIS-Oslo/Akershus og DIS-Norge i Oslo, det vurderes å flytte derfra på sikt.

Arkivverket arbeider med skanning av mikrofilmede kirkebøker og publisering av disse på Internett, og er kommet godt i gang med dette.

Sverige

Sveriges Släktforskarförbund (Ted Rosvall)

159 medlemsorganisasjoner, utgir bl.a. bladet Släkthistorisk Forum.

Svenska Antavlor har opphørt og er blitt erstattet av Släktjakten. Det er stor aktivitet innen utgivelse av CD'er, så som: Sveriges befolkning 1900, Sveriges befokning 1890 (bedre enn på nettet), Sveriges dødbok 1947-2003, Emibas (1.1 mill poster om svensker til utlandet, 400.000 mangler, håper å supplere), man ønsker å lage Immibas også, Kugelberg, Grill (soldatforskningshjelpemiddel), SSGF gravregister i Stockholm, 480.000 personer med knappen “Samma grav” viser andre som ligger i samme grav. Man ønsker å utvide prosjektet til å dekke hele landet ved å få elektroniske gravregister (“Sveriges gravbok”), Emigranten, Presentasjonsprogrammet – gratis til foreninger som er klar til å publisere slektsdata.

Det er etablert et tibud «res med förbundet» – til steder av historisk og genealogisk interesse - “Svenskminnen i Tyskland” først ut. Dette er for tiden relativt dyrt for svensker pga valuta.

Swedegen tour til Amerika har vært svært positivt, vil fortsette med reiseaktivitet basert på disse positive erfaringer. Forbundet har gått fra en bemanning på 9.6 til 7.5 ansatte den siste tiden.

I forhold til Anbytarforum ble det inngått et kompriomiss med datainspekttionen: man har omdøpt “Etniske grupper” til “Særskilda forskningsområder”, og meldinger om nålevende er fjernet.

Föreningen DIS (Sture Bjelkåker)

24000 medlemmer, utgir Diskulogen.

Den nye tjenesten DISpos er lansert. Tanken er at man lettere skal finne fram til kildene. I DISbyt basen finnes kildehenvisningsopplysninger som ikke vises på nettet. I disse kildehenvisningen kan man finne informasjon av typen “fødda 1773 i Sundbyberg finnes på side 45” - man kan ekstrapolere mellom de kildehenvisninger som finens for å på den måten få en ganske presis indeks til materialet. Fra 11.000.000 poster kunne man trekke ut 150.000 henvisninger til Genline el.l.

finne årene mellom den informasjon som finnes. Fødsler dekkes best

DISpos brukes i DISbyt og DISGEN og kan ta brukeren direkte til rett (eller nesten rett) side hos Genline. Man ønsker tilsvarende funksjon mot SVAR

5000 medlemmer bidrar til DISBYT, basen dekker nå 30% av alle som er født mellom 1700-1900. Medlsmmassen på 24000 øker fortsatt med 5-6% årlig. Halvparten av medlemmene er med i regionforeninger, den syvende regionforeningen (Nord) er på plass. Kontingent er på 120 kroner året, 50-75 for regionforeninger.

Genealogiska Föreningen (Lena A Löfström)

2000 medlemmer, har hittil utgitt Slekt og Hevd fire ganger i året.

Den viktigste aktiviteten er ivareta «Slektforskarnas arkiv» – dette må tas vare på. Foreningen har ca 10 ansatte på statlige midler (skyddat arbeid, sysselsettingsmidler). Personalansvaret ligger hos GF og tar en del tid. Hittil har 4 “Slekt og hevd” blitt utgitt i året, man går nå over til digital årbokform (papir usikkert). Medlemsbladet skal være bare digitalt. Årskontingent er på 250.

Medlemmene vil i tiden framover få tilgang til digitaliserte deler av samlingene på hjemmesiden. Tidligere utgitte Slekt og Hevd har man begynt å utgi på CD.

G-gruppen (Gustaf von Gertten)

G-gruppen ble tatt opp som nytt NORDGEN medlem på dette møtet http://g-gruppen.net/

Gruppen har et utstrakt samarbeid med Genealogiska Föreningen, spesielt gjelder dette Hintze samlingen. Skåne er fast base for G-gruppen, mye av innvandringen skjedde vi skåne og Hintze kom derfra. Nacka Strand ble markedsført overfor tyskerne med god respons.

Deltagerne ble på dette tidspunkt budt på en utmerket lunch av vertskapet (Sveriges Släktforskarförbund).

6. Neste møte, ny formann/leder

Johan Ståhl (Genealogiska Samfundet i Finland) ble valgt til NORDGENs nye leder, mens avtroppende leder Sture i tråd med tradisjonen blir viseordførande.

Jan Eri (DIS-Norge) ble gjenvalgt som NORDGENs sekretær.

Neste møte legges til Finland, en mandag i september 2007, i tilknytning til 90-års jubileet til Genealogiska Samfundet. Nærmere informasjon blir sendt medlemmene senere.

Ted presenterte forslag om reise til Island. Ted kontaker Erikur angående hvorvidt dette er interessant, og hvilket år som eventuelt passer best for et slikt besøk. Ambisjonen er å ha et møte på Island så fort det måtte passe.

Møtet ble avsluttet 14:10

 

Jan Eri
sign