Skip to Content

Referat fra møte i Oslo 30. oktober 2005

NORDGEN-møte Oslo 30. oktober 2005

Til stede: Lars Løberg (NORDGEN-formann, Norsk Slektshistorisk Forening), Jan Eri (NORDGEN-sekretær), Tharald Moen (DIS-Norge), Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie), Sture Bjelkåker (Förbundet DIS), Ted Rosvall (Sveriges Släktforskarförbund, også med fullmakt fra Genealogiska Föreningen), Arne Christensen (DIS-Danmark, også med fullmakt fra Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger), Johan Ståhl (Genealogiska samfundet i Finland), Terje Pettersen-Dahl (NSF), Tone Moseid (DIS-Norge) og Jo Rune Ugulen (NSF, til stede under dagsordenpunkt 1-2).

Lars Løberg ønsket velkommen og mintes de to avdøde medlemsforeningsformennene Leif Mether (virksomhetsleder og styremedlem, Genealogiska Samfundet) og Elsebeth Ib (formann, Sammenslutningen af Slæktshistoriske Foreninger) med ett minutts stillhet. Det var enighet om følgende dagsorden:

Dagsorden:
1) Utestående saker fra NORDGEN-møtet i København 2004
2) Styrets rolle i forhold til tidsskriftutgivelser
3) Felles nordisk slektsforskerordbok
4) Eventuelt
 
Formannen gjennomgikk punktvis referatet fra Københavnmøtet. Det ble kort diskutert status for følgende av sakene:
1. Saker fra Københavnmøtet

a) Felles nordisk slektsforskningsordbok

Egen sak

b) Internordisk utlån av mikrofilm/kort

Formannen viste til at Sverige, Danmark og Norge nå er såvidt godt i gang med sine respektive scanningprosjekter at fremme av internordisk utlån om kort tid vil være uaktuelt.

c) Tidsskriftsutvekslingen

Sekretæren har gjort stikkprøver som viser at utvekslingsordningen nå fungerer tilfredsstillende for de som har stått på listen et par år, men en del foreninger bruker svært gamle versjoner av listen når de sender ut sine blader. Tillitsvalgte som har vært mindre enn ca 2 år i sine verv mottar følgelig heller ikke alle bladene slik de skulle. Han oppfordret derfor til bedre rutiner for innmelding av stillingsskifter til tidsskriftsutvekslingslista.

2. Styrets rolle ifht tidsskriftsutgivelser

Ugulen innledet til diskusjon omkring ulike avveininger i krysningspunktet mellom kvalitet og kvantitet på genealogiske tidsskrifter og styrets oppgaver i så måte. Det kom i diskusjonen fram at foreningene har ulike tradisjoner med hensyn på å inkludere redaktørene i foreningenes styrer. De som inkluderer redaktørene i styret ser naturlig nok ingen konflikt mellom tidsskriftenes redaksjonelle frihet og styrets føringer.

Det ble dernest diskutert kort behovet for et fellesnordisk tidsskrift. Representantene var enige om at et slikt tidsskrift ikke ville være regningssvarende for det nordiske markedet. Et felles skrift kan derimot ha en markedsføringseffekt overfor det amerikanskskandinaviske miljøet. Det betinger i så fall avtaler om trykking og distribusjon i USA. Men også for det amerikanske markedet vil trolig nasjonal markedsføring være mere interessant enn fellesnordisk. Det var følgelig enighet om at et slikt fellesprosjekt ikke kan prioriteres nå.

3. Felles nordisk slektsforskerordbok

Sekretæren demonstrerte sitt utkast lagt ut på http://nordgen.com/ordbok. I den påfølgende diskusjonen ble det bestemt at engelsk skulle være utgangsspråket, men det var et ønske på sikt å finne fram til et program som tillot likestilling av språkene i databasen. Det ble videre bestemt at en skal ta utgangspunkt i en etablert ordliste. Rosvall viste til at det allerede finnes to gode svenske ordbøker, men han vil i første omgang undersøke om NIRDGEN kan få tillatelse til å legge Phyllis J. Pladsen og Joseph C. Hubers "Swedish genealogical dictionary" til grunn. Den må i så fall rettes opp noe hva angår svenske oversettelser. Rosvall tok på seg å finne egnet oversetter. Christensen, Ståhl og Løberg tok på seg tilsvarende oppgave for de øvrige representerte språk, mens Island anmodes per mail. Det ble besluttet i pilotfasen av etableringen å begrense ordboka til ca 500 ord. De nasjonale kontaktpersonene utpekes innen 1. desember 2005 og meldes inn til sekretæren.

4) Eventuelt

Rosvall orienterte om at foreningen etter pålegg fra det svenske datatilsynet midlertidig hadde valgt å stenge Anbytarforum.
 
Christensen delte på SSFs vegne ut formularet "Testamente for mine arkivalier", et eksempel på skjema for testamentarisk disposisjon av slektsforskerens arkivalier. DIS-Danmark er i ferd med å utarbeide et tilsvarende formular for datamateriale.
 
Genealogiska samfundet i Finland viderefører det store innmatningsprosjekt så lenge staten finansierer via arbeidsledighetsmidler. Det utgis en håndbok for soldatforskning, og det er under planlegging en minnebok over Leif Mether.
 
Norsk Slektshistorisk Forening er i ferd med å gi ut seglmaterialet fra fullmaktsbrevene fra de norske landskapene (inkl Jemtland og Båhuslen) ved hyllingene i 1591 og 1610.

DIS-Norge viderefører sitt gravstedsregistreringsprosjekt basert på kirkevergenes database og fotografering av eksisterende gravstener.

Förbundet DIS viderefører sine prosjekt innen DISGEN (ordning av slektsdata), DISBYT (bytte av slektsdata) og DISARKIV (elektronisk lagring av slektsdata). Rooter in Sweden er en satsning på utenlandssvensker og de med svenske røtter.

Sveriges Släktforskarförbund har etablert Mangkulturelt Torg for etniske foreninger og ambassader som tilbud for etniske grupper, ungdommens slektsforskerakutt, en emmigrantdatabase samt videreført prosjektene Namn åt dom døda og utgivelsen av Sveriges dødbok IV (1950-2004).

Neste møte vil bli holdt i Sverige 14. august 2006 og dernest i Finland 2007. Som formann fram til neste møte ble utsett Sture Bjelkåker (Förbundet DIS) mens avtroppende formann, Lars Løberg, etter regelen går inn som varaformann.