Skip to Content

Referat fra møte i København 24. september 2004

NORDGEN-møte København 24. september 2004

Til stede: Birgit Flemming Larsen (NORDGEN-formann, Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie), Ole Jensen (DIS-Danmark), Elsebeth Ib (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger), Johan Ståhl (Genealogiska samfundet i Finland), Leif Mether (NORDGEN-varaformann, Genealogiska samfundet i Finland), Lars Løberg (Norsk Slektshistorisk Forening), Bjørn Strøm (DIS-Norge), Sture Bjelkåker (Förbundet DIS), Gustaf von Gertten (Genealogiska Förbundet)

Birgit Flemming Larsen ønsket velkommen. Det var enighet om følgende dagsorden:

  1. Utestående saker fra Mariehamnmøtet

  2. Strays

  3. Artikkel om NORDGEN

  4. Tidsskriftsutvekslingen

  5. Sekretærens kostnader

  6. Aktuelle prosjekt i de enkelte foreninger

  7. Eventuelt


1. Saker fra Mariehamnmøtet

1a) Felles nordisk slektsforskningsordbok

Von Gerthen viste til at det allerede finnes en svensk-tysk-baltisk elektronisk ordliste. Bjelkåker foreslo at en konsentrerer seg om en enkel ordliste på NORDGENs hjemmeside hvor de respektive land selv legger inn opplysningene. Strøm mente at det ville være en enkel sak for sekretæren å lage formatet for en ordliste på hjemmesiden.

Vedtak: Sekretæren (Eri) bes om å lage en hjemmeside med registrerings- og søkemuligheter. Hvert enkelt land (språk) peker ut en prosjektmedarbeider som registrerer seg hos sekretæren innen utgangen av 2004.

1b) Internordisk utlån av mikrofilm/kort

Det ble først gjort en liten runde omkring status for inscanningsprosjekt. I Sverige gjøres dette kommersielt av GenLine. I Finland finnes det planer, men ingen penger. I Norge og Danmark har arkivverket startet slike prosjekt, men de er fortsatt i innledningsfasen.

Hva angår de internordiske lånene, vil behovet falle bort så snart materialet er tilgjengelig over internett. Per i dag er Sverige det eneste landet som låner ut kort over hele verden. NORDGEN får ikke gjort noe med de internordiske utlånene så lenge det danske arkivverket ikke vil.

1c) Nordisk standard for kildehenvisninger

Flemming Larsen fremholdt at prosjektet er viktig, men at en først bør prioritere ordbok, dernest kan en ta for seg kildehenvisningsstandarder. Møtet sluttet seg til denne prioriteringsrekkefølgen.

2. Strays

Det var enighet om at en istedenfor å opprette en NORDGEN-strays side bør la straysinformasjonen ligge på de nasjonale hjemmesidene, men at en kan legge opp en linkliste på NORDGENs hjemmeside hvor en også forklarer hvor en søker og hva som finnes.

3. Fellesartikkel om NORDGEN

Møtet mente at en i større grad bør informere om aktiviteter i NORDGEN, ikke bare om organisasjonen. En fellesartikkel om aktiviteter er avhengig av at det faktisk er aktiviteter å vise til.

4. Tidsskriftsutvekslingen

Tidsskriftsutvekslingen fungerer bedre enn noen gang. DIS-Danmark har en sirkulasjonsliste for sine medlemmer, hvor de kan tegne seg for å få tilsendt ønskede blad. Samfundet ba om forståelse for at de av økonomiske grunner ikke lenger så seg råd til å sende mer enn ett eksemplar til hver forening. Det ble foreslått at en kunne sende eksemplarene samlet til foreningene og at disse så fordelte internt.

5. Sekretærens kostnader

Strøm tok opp spørsmålet om dekning av sekretærutgifter og hvorvidt sekretæren burde møte på NORDGEN-møtene. Løberg viste til at det var presedens for at den foreningen som hadde sekretærvervet også dekket utgiftene for vedkommende, herunder reiseutgifter til møten

6Aktuelle prosjekt i de enkelte foreningene

Genealogiska samfundet i Finland har over tid gående et innmatningsprosjekt hvor opptil 50-60 ansatte (lønnet over arbeidsledighetsmidler) og frivillige deltar. Problemet er nå nesten større med å tilrettelegge innmatningsmateriale enn å få jobben gjort. Et problem er hvorvidt alt skal legges gratis ut på nettet eller om noe skal forbeholdes medlemmene.

DIS-Danmark har valgt den norske DIStreff løsningen og er nå i ferd med å samle tilstrekkelig med data til å kunne legge tjenesten ut på nettet.

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger skal utgi en mal for et testamente som regulerer hvor privatarkivene skal plasseres når forskeren dør (loklahistoriske arkiv, bibliotek el.lign.).

Norsk Slektshistorisk Forening er i ferd med å gi ut seglmaterialet fra fullmaktsbrevene fra de norske landskapene (inkl Jemtland og Båhuslen) ved hyllingene i 1591 og 1610.

DIS-Norge har sammen med NSF drevet lobbyvirksomhet for bevilgninger til Riksarkivets prosjekt for scanning av microkort. Foreningen organiserer kilderegistrering og en er i gang med et kirkegårdsregister for å registrere gravstener på kirkegårdene.

Genealogiska Förbundet redegjorde for G-gruppens prosjekt med veivisere til hvordan å gjøre slektsforskning i andre land og for prosjektene ”Dalfolket kommer” og ”Över Östersjön”.

Förbundet DIS viderefører sine prosjekt innen DISGEN (ordning av slektsdata), DISBYT (bytte av slektsdata) og DISARKIV (elektronisk lagring av slektsdata). Grovt regnet er nå 20% av alle svensker etter 1680 registrert – 8 millioner poster omfattende 5 millioner personer. DISkulogen har fått en ansiktsløftning og en ny redaksjon.

Sveriges Släktforskarförbund har tidligere utgitt CDen Sveriges befolkning 1970. Nylig er også Sveriges befolkning 1980 utkommet. Sveriges dødbok går til 2002, og det vil neste år komme en CD med alle døde 1950-2003.

7. Eventuelt

Det ble formidlet en invitasjon til sekretariatsåpning i Stockholm 4. desember i år.

SSf hadde anmeldt et mulig fellesprosjekt om passprotokoller. Ted Rosvall vil gi en skriftlig redegjørelse for prosjekttanken.

Det ble diskutert muligheten av en felles bok om hvordan drive slrktsforskning i de nordiske land. Et slikt prosjekt ble initiert av foreningen NORDEN for noen år tilbake. Manuskriptene finnes, men de er ikke publisert. Bidragene er svært overfladiske. Det ble ikke besluttet å gå videre med ideen, men det ble advart mot å gjøre dobbeltarbeide over noe som muligens allerede eksisterer.

Neste møte vil bli holdt i Norge 2005, deretter i Sverige 2006 og Finland 2007. Som formann fram til neste møte ble utsett Lars Løberg (NSF) mens avtroppende formann, Birgit Flemming Larsen, etter regelen går inn som varaformann.