Skip to Content

Referat fra møte i Mariehamn 27. april 2003

NORDGEN-møte i Mariehamn, Åland, 27. april 2003 

Til stede: Leif Mether (NORDGEN-formann), Johan Ståhl (Genealogiska samfundet i Finland), Sture Bjelkåker (DIS-Sverige), Jan Eri (DIS-Norge), Lars Løberg (NSF, referent), Ted Rosvall (SSf). Som observatør: Bjørn Strøm (DIS-Norge) 

Leif Mether ønsket velkommen. Det var enighet om følgende dagsorden:

 1. Opptak av ny medlemsforening
 2. Oppdatering av hjemmeside og adresseliste
 3. Videre samarbeid
 4.  
 5. 1. Opptak av ny medlemsforening

  Ættfræðifélagið ved formann Ólafur H. Óskarsson har søkt om medlemskap i NORDGEN. Foreningen er den eneste riksdekkende foreningen for Island.

   

  Vedtak: Ættfræðifélagið tas opp som medlem i NORDGEN. Islands flagg legges inn på NORDGENs hjemmeside.

   

  2. Oppdatering av hjemmeside og adresseliste

  Jan Eri, som har påtatt seg ansvaret for disse oppdateringene, beklaget at oppdateringen har tatt så vidt lang tid og at han har måttet bruke så vidt mye tid på å purre på de ulike medlemsforeningene. Det er fortsatt én forening som ikke har oppdatert adresselisten og to som ikke har levert beskrivelse av egen forening. Han ønsket enklere og raskere prosedyrer for oppdatering, som bør skje 1-2 ganger per år. En ny liste vil bli distribuert så snart de siste endringene/oppdateringene er klare. Eri oppfordret da NORDGEN-representantene om å ta opp med sine respektive foreninger forpliktelsen til å distribuere blad iht listene.

   

  Det ble kort diskutert hvorvidt sekretæren selv burde registrere endringer ved å følge med i medlemsblad/på foreningens hjemmesider.

   

  Vedtak: Foreningene har selv ansvar for å melde inn navne- og adresseendringer.

   

  3. Videre samarbeid

  Ted Rosvall oppsummerte erfaringene fra arrangementet i Mariehamn med at det er vanskelig for NORDGEN å mobilisere alminnelige slektsgranskere. Han foreslo derfor at møteformen heretter alternerer mellom åpne arrangement a la Mariehamn, rene formannskonferanser i margen av jubileumsarrangement/spesialarrangement i en av medlemsforeningene og felles tillitsmannskonferanser.

   

  Det ble påpekt at de danske foreningene tilsynelatende ikke virker interesserte i nordisk samarbeid. Dette vil kunne klarlegges nærmere idet neste møte vil finne sted i København 2004.

   

  Nye møter etter København vil tentativt bli arrangert i rekkefølge Norge (2005 - tillitsmannskonferanse), Sverige (2006 - åpent arrangement) og Finland (2007). Dersom Island ønsker å stå som vertskap, ble det besluttet at Ættfræðifélagið får forrang som arrangør etter eget ønske.

   

  Valg:

  I henhold til "Osloavtalen" skal det velges en leder for NORDGEN fra det land/den forening som arrangerer neste møte. Det ble den gang, så vel som under samværet i St. Petersburg, lagt til grunn at neste formann skal være Birgit Flemming-Larsen for perioden frem til 125-årsjubileet høsten 2004. Det ble videre uttrykt ønske om at NORDGEN bør ha en viseformann. Det var enighet om at avtroppende formann automatisk går inn i denne rollen.

   

  Vedtak: Birgit Flemming-Larsen ble valgt til formann for NORDGEN frem til høsten 2004.

  Leif Mether ble valgt til viseformann for samme periode.

  Jan Eri ble valgt til sekretær etter Tore H. Vigerust og for samme periode som de øvrige tillitsvalgte.

   

 6. Eventuelt
 1. Fellessatsninger

  Rosvall redegjorde for erfaringene med den svenske USA-satsingen, hvor arrangementet i Kingsburg hadde vært særdeles vellykket, et godt lokalt forarbeid førte til stort besøk. Deltagelsen på konferansen i Ontario var mer blandet, det var dyrt, færre deltagere enn vanlig og samtidig konkurranse om oppmerksomheten. Den svenske monteren var likevel godt besøkt. Workshopen i Salt Lake City var likeledes godt forberedt og godt besøkt. En viktig erfaring er at utbyttet trolig er bedre ved å ha et eget program i samarbeid med en lokal arrangør i forhold til deltagelse på store konferanser. SSf vil derfor ikke delta på noen større konferanse i Amerika i år, men det vil kunne være aktuelt med en turne gjennom svenskbygdene, kanskje i 2005/6. Målet med en slik turne er ikke primært å verve medlemmer, da svenskamerikanerne dels ikke leser svensk og det dels er dyrt å sende tidsskrift o.l. til USA. (Bjelkåker opplyste at DIS-Sverige har 520 medlemmer i USA, hovedsaklig pga DISBYT.)

   

  Mether redegjorde for finske erfaringer fra Finnfest 2002.

   

  Det arrangeres Genealogen Tag i Schwerin 20.-21. sept. Sverige vil sende en delegasjon med 12 medlemmer.

   

  Strøm tok opp tanken om å utarbeide en felles nordisk ordbok for slektsgranskere. Det ble vist til at en Estisk-tysk-svensk ordbok allerede finnes.

   

  Eri tok opp problemet med grenseoverskridende utlån av mikrofilm. Slike lån fungerer mellom de øvrige nordiske land, men ikke ut av Danmark. Mether viste til at Finland låner ut film, men ikke kort.

   

  Vedtak: NORDGEN, nordisk interesse- og samarbeidskomité med representanter fra de landsdekkende slektsforskerorganisasjonene i Norden, samlet i Mariehamn 27. april 2003 retter en henstilling til alle nordiske sentralarkiv om å bistå nordiske slektsforskere dels ved å videreføre praksis om, dels ved heretter å innvilge utlån av mikrofilm og mikrofiche til interesserte låntagere også i andre nordiske land.

   

  Eri viste til Elizabeth Shown Mills bok ("Evidence! Citation and Analysis for the Family Historian") om standardisering av kildehenvisninger og spurte om vi ikke også bør ha en felles nordisk standard for kildehenvisninger. Rosvall viste til at den svenske kvalitetsutredningen nå skal utgis med årlige hefter, og at det første heftet som kommer i august vil ta opp kilder og kildekritikk.

   

  Eri redegjorde for problemer omkring skanning av kildemateriale i det norske riksarkivet, der RA har lagt til rette for et slikt prosjekt, men mangler de nødvendige bevilgningene. NSF og DIS-Norge har sammen med NLI (Norsk Lokalhistorisk Institutt) og LLH (Landslaget for Lokalhistorie) skrevet brev til departement og Storting i sakens anledning. I Finland synes det ikke å være interesse i arkivverket for å scanne kirkeboks materiale. HISKI gjør det for 2. halvdel av 1800-tallet, mens en i Sverige har overlatt til det private Genline på kommersiell basis å scanne kirkeboksmateriale.

   

  Det ble raskt diskutert scanning til DVD, bruk av OCR med videre. Mether opplyste her om et russisk program som kan gjøre OCR-scanninger vesentlig mer effektivt enn de vanlige programmene.

   

  Eri redegjorde også for samarbeidet DIS-Norge/Statens kartverk hvor de siste nå har lagt ut til gratis bruk på sitt domene norske amtskart etter at DIS-Norge har betalt for scanningen. Foreningens medlemmer har da rett til å bruke/gjengi materialet.

   

  Mether viste til den seneste utviklingen i Russland, hvor arkivene suksessivt ble åpnet opp på 90-tallet, men at de nå gradvis begrenses igjen. Brukere får ikke lenger digitalfotografere kilder, noe som i praksis innebærer at forskning i russiske kilder må skje via ombud, det vil ta for lang tid for den enkelte forsker å gjøre det selv.

   

  Det ble kort diskutert å lage en egen NORDGEN-utstilling for de svenske slektsforskerdagene i Ronneby. Det ble ikke gitt noen konklusjon, men de nordiske foreningene vil bli plassert med sine respektive utstillinger i et fellesområde slik at en NORDGEN-presentasjon enkelt kan etableres om ønskelig.