Skip to Content

Referat fra møte i Oslo 21. oktober 2001

NORDGEN (referatet er ikke formelt godkjent enda

Møtereferat Oslo, 21. oktober 2001 

Til stede: Bjelkåker, Larsen, Agerby, Rosvall, Mether, Eri, Løberg

Observatører: Christoffersen, Moseid, Vigerust 

Bjelkåker ble valgt til møteleder, Løberg som referent. 

1)

Bjelkåker gav et kort ressyme av NORDGENs virksomhet og historikk fra 1993 som grunnlag for en presentasjon av resultatene fra en enquete blant medlemsforeningene om NORDGENs videre virksomhet. Av resultatene fremgikk:

 • møter bør holdes ad hoc
 • samarbeidet bør ledes av en formann (ordförande)
 • det skal kun være 1 representant per forening
 • formannen er personlig valgt og sitter til neste møte uavhengig av egen forening (men kan fratas stemmeretten dersom foreningen utser annen representant)
 • NORDGEN skal ikke ha egen kasse eller vedta budsjett

   

  I diskusjonen ble det reist spørsmål om hvorvidt kostnadene burde fordeles per land eller per forening, hvilke foreninger som naturlig bør ha plass i NORDGEN-samarbeidet og hvilke overordnede målsetninger som bør gjelde for det videre arbeidet. Holdningen var at hver forening dekker sine løpende kostnader selv. Fast deltagelse i NORDGEN-samarbeidet bør begrenses til riksdekkende foreninger eller foreninger som ligger NORDGENs intensjoner nærme (ligger vårt syfte nära) (eksempelvis G-gruppen, migrasjonsforskning). Spesialforeninger kan innbys til særlige prosjekt.

   

  Målsetninger for NORDGEN bør være å fungere som døråpner og å etablere kontakter utenom Norden samt å fungere som et kontaktforum f.eks. ved at foreningene informerer hverandre om organisasjonskontakter utenom Norden. Det ble diskutert muligheten av å arrangere styrekonferanser eller møter for redaktører eller ansatte som en slags mellomting til åpne konferanser. Det ble sluttet å vente med evt. styrekonferanser inntil NORDGEN-samarbeidet er oppe og går.

   

  2)

  a) DIS-byt/DIStreff

  Bjelkåker viste til at dette tilbudet er ment som et kontaktforum, ikke som en genealogisk kilde, selv om mange i dag oppfatter det slik. Punktet vil være fast orienteringssak ved NORDGEN-møter, men det vil ikke bli lagt opp til å diskutere tekniske spørsmål.

  b) Nordisk portal

  Portalen er allerede opprettet, men har bare lenker, ikke substansinformasjon. I diskusjonen om bruken av portalen ble det argumentert for:

 • Målsetningen er å samle tidløs informasjon om hvordan en går frem i forskningen i hvert land.
 • Omforme fra Nordisk Portal til NORDGENs hjemmeside med lenker til medlemsorganisasjonene, NORDGENs historikk, kart og tidløs informasjon

   

  DIS-Norge har allerede samlet slik informasjon og tilbød seg å lage en fremdriftsplan for en slik hjemmeside.

   

  Rød liste (adresseliste) oppdateres av Leif Mether.

   

  3) Vedtak:

  a) Som deltagende organisasjoner i NORDGEN-samarbeidet godkjennes riksdekkende foreninger og foreninger hvis virksomhet ligger NORDGENS formål nærme. Forslaget innebærer at StorStocholms genealogiska förening utelukkes.

  b) Leif Mether ble valgt til formann frem til NORDGENs neste møte i Helsingfors 28.-29. september 2002.

  c) Tore H. Vigerust ble valgt til NORDGENs sekretær (tills vidare).

   

  Finland tok på seg ansvaret for et fellesarrangement i Mariehamn 2003 (tentativt 26.-27. april) med temaet Kilder til migrasjon i de ulike land.