Skip to Content

Notater fra uoffisielt møte i Linköping 27. august 2000

Minnesanteckningar från inofficiellt NordGen-möte i Linköping 27 augusti 2000-10-04

Tid: 27 augusti 2000 kl. 16.00 - 17.00

Plats: Cupan, Folkets Park, Linköping

Närvarande:

Ulf Berggren, Föreningen för Smedsläktsforskning
Sture Bjelkåker, Föreningen DIS
Alf Christophersen, DIS-Norge ( 1-6)
Jan Eri, DIS-Norge
Gustaf von Gertten, StorStockholms Genealogiska Förening
Chris Henning, StorStockholms Genealogiska Förening
Elisabeth Thorsell, Sveriges Släktforskarförbund
Tore H Vigerust, Norsk Slekthistoriskt Forening ( 1-6)

 

1 Introduktion

Sture Bjelkåker påpekade att detta möte inte var något ordinarie NordGen-möte, då det ej kallats i god tid per post och att många, som brukar vara med, var frånvarande.

Ulf Berggren, ordförande i Föreningen för Smedsläktforskning (FFS), presenterade sin förening och anmälde intresse för att de skulle få vara med i NordGen framöver, då de är en riksförening, och hoppades att liknande föreningar skulle bildas i de andra länderna, i Finland finns en vallonförening som FFS har vissa kontakter med.

 

2 Föregående protokoll och nödvändiga funktionärer

Protokollet från Karlstadsmötet i augusti 1999 hade skickats ut per e-post 15 augusti 2000, vilket ansågs vara alldeles för sent. Vidare borde det även skickas ut på papper. Elisabeth Thorsell utsågs att skriva minnesanteckningar från dagens möte. Sture Bjelkåker utsågs till ordförande för dagens möte, och Tore H Vigerust åtog sig att hålla adresslistan à jour.

 

3 Internetportalen

Den i Karlstad utlovade Internetportalen för NordGen hade inte blivit av ännu. Bl.a. sades det bero på att utlovade texter ej skrivits. Jan Eri och Alf Christophersen lovade att sätta upp en enkel NordGen-sida med adressen www.nordgen.org, som skulle innehålla länkar till de medverkande föreningarnas hemsidor.

 

4 DISBYT och DIS-treff

Disbyt och Dis-treff fungerar utmärkt i Sverige och Norge, och svenska Dis-medlemmar kan gå in och söka på Dis-treff. Det finns en finsk-språkig Disbyt med finskt material, som DIS Sverige tagit fram, men Genealogiska Samfundet föredrar sin egen frågespalt. I Danmark finns Gedcomp, som fungerar någorlunda som Disbyt, och nu har ca 1.2 miljoner namn. Den drivs av en privatperson. Alf Christophersen berättade att DIS-Danmark nu funderar på att starta en egen DIS-treff, med en programvariant som han tagit fram. Till slut borde de olika Disbyt-varianterna samordnas, så att det går att söka i en databas för hela Norden. Detta bör rapporteras på nästa möte.

 

5 Formalisering av NordGen

De närvarande ansåg att det behövdes en formell ordförande och en sekreterare, men att de borde vara från olika länder. Om dessa funktionärer utses vid ett möte för att fungera till nästa, så kanske de känner mer ansvar för att mötet blir kallat i god tid och protokoll utskickat så snart som möjligt.

Vidare diskuterades vilka organisationer som bör vara medlemmar? Gustaf von Gertten hade diskuterat detta och annat med Birgit Flemming Larsen och Ian Hamilton, som inte hade möjlighet att vara med nu, och de ansåg att det bara borde vara de ursprungliga medlemmarna, men att andra kunde adjungeras vid speciella projekt. Ärendet bör tas upp vid nästa möte.

 

6 Nästa möte

Beslöts att nästa ordinarie NordGen möte skulle vara i Oslo 19 oktober 2001, i samband med Norsk Slektshistorisk Forenings 75-årsjubileum.

 

7 NordGen-verksamhet

Föreslogs ett NordGen-bord vid Släktforskardagarna i Borås i augusti 2001, där medverkande kunde visa litet om sin verksamhet och svara på frågor om det egna landet. Beslöts boka ett sådant bord, samt höra om de är intresserade av att få plats med ett nordiskt föredrag i föreläsningsserien. Sture Bjelkåker åtog sig dessa kontakter.

 

8 Avslutning

Sture Bjelkåker åtog sig att vara sammankallande tills Oslo-mötet, samt kontakta samtliga NordGen-organisationer och efterhöra deras inställning till fortsatt NordGen-samarbete, representation och formalisering av samarbetet. Tore H Vigerust utsågs att vara sekreterare till dess. Sture Bjelkåker skulle också kontakta Leif Mether och höra om han är villig att fortsätta sköta mailing-listan.

Därefter avslutades mötet.

 

 

 

Vid protokollet:            Justeras:

 

 

Elisabeth Thorsell        Sture Bjelkåker