Skip to Content

Referat fra møte i Karlstad 19. september 1999

Referat fra Møte i Nordisk genealogisk samarbeidskomité Karlstad 19 september 1999 kl 1600 i Rolf Edberg salen, Arkivcemtrum

Referent Tore H Vigerust, Oslo.

 

Tilstede

Vurdering av arrangementet 17-19 sept 1999

Vurdering av 1999 forøvrig

Tysklandsreisen 1999

Referat fra møte i Karlstad 24 januar 1999

Informell organisasjon

Nordgenred

Innkalling til Nordgen-møter

Retningslinjer for publisering av Nordgens adresselister

Felles nordisk portalside / internettside

Neste Nordgen-møte ?

SVAR

Nye prosjekter?

 

 

Tilstede

Lars Løberg (Norsk Slektshistorisk Forening, NSF), Tore H Vigerust (NSF), Jan M Keus (DIS-Norge), Alf Christophersen (DIS-Norge), Gustaf von Gertten (StorStockholms Genealogiska Förening, SSGF), Chris Henning (SSGF), Ian Hamilton (Genealogiska Föreningen), Elisabeth Thorsell (Sveriges Släktforskarförbund), Leif Mether (Genealogiska Samfundet i Finland), Sture Bjelkåker (Föreningen DIS)

 

Sture Bjelkåker ble valgt til møteleder og Tore H Vigerust som referent.

 

Vurdering av arrangementet 17-19 sept 1999

Sture B: Det har vært trangt i lokalet, overtrangt, men det var stor interesse for arrange mentene våre. Leif M: har selv deltatt på to av foredragene, begge med godt resultat, under Wedins foredrag var det smekkfullt. Elisabeth T: var tilstede på Birgit Flemming Larsens foredrag der det var fullt. Sture Bs konklusjon: det tyder på at emnene og vår foredragsserie var vellykket. Gustaf v.G: forsøkte å finne et større lokale for Ted Ros valds foredrag uten hell, og dette foredraget ble startet fem minutter før tiden. Tore HV: det var en god del nordmenn tilstede, også på foredragene, noe som viser at Nordgen- prosjektet har fungert med å trekke nordmenn hit. Den andre parallell-serien gikk også med fulle saler. Sture B med flere: vi lykkes ikke med å få alle fire nordiske lands slektsforskere til Karlstad. For å få flere nordiske gjester tilstede må det f eks legges til Linköping eller et lignende sted. Vi kan vel ikke ha dette nordiske arrangementet vært år ved Sveriges Slektsforskardager, men vi burde få lagt det til andre nordiske lands arrangementer også. Vi er også avhengig av de nordiske kunngjøringene. Släktforskar dagene i Helsingborg var dårlig kunngjordt i Danmark og derfor kom det ingen danske deltagere dit. I Linköping blir det også trangt med parallellserier av foredrag Temaet Smedslekter i Karlstad var kanskje litt faglig snevert, men disse foredragene var populære.

 

Beslutning: Det blir ingen nordisk separat foredragsserie i Linköping, men noen av foredragene vil være nordisk orientert i temaet, det nordiske blir derfor fortsatt ivaretatt i mindre skala, med f eks to foredrag, men ikke åtte som i Karlstad.

 

Vurdering av 1999 forøvrig

Gustaf v.G:: Det var en riktig beslutning i januar 1999 om at hver forening er ansvarlig for de økonomiske konsekvenser av beslutningen om å ha et nordisk arrangement i Karlstad.

 

Tysklandsreisen 1999

Gustaf v.G:: Det var en meget vellykket reise. Vi bygde opp kontaktene i Tyskland på forhånd. Våre viktige samarbeidspartnere er slektsforskerforeninger og slekt-og- dataforeninger i Tyskland, det var en trivelig og bra reise. Sture B: Hva gir reisen oss i fortsettningen? Olof Cronberg (DIS) har gitt en rapport som ligger på www, han har skrevet en del artikler, etablert en forsterkt kontakt til Ostsee-Akademie. Vi må fortsette seminarvirksomheten, bygge opp kontakter til foreninger og arkiver. Jesper [Zedlitz] misforsto i Travemünde, vi ville ha en felles nordisk-tysk lukket diskusjonsgruppe, mens Jesper laget en hjemmeside som var åpen for alle. Jan MK: Skal vi ha en nordisk-tysk lukket konferanse per e-mail ? Gustaf v.G: for Nordgen fyller det ikke noe behov? Alf C: mener vi burde ha en slik liste. Skal G-gruppen stå ansvarlig for listen ? Nei. Ian H: det er nyttig med de tysklandskontaktene som G-gruppen har, og det er bra å utvikle et fagbibliotek som dekker behovet for Tysklands-forskerne. Tore HV: vi ønsker å bygge opp en tilsvarende bibliotek i Oslo.

 

Beslutning: De nordisk-tyske e-postlisten etableres sluttet og legges opp hos Leif M med Gustaf v.G. som moderator.

 

Referat fra møte i Karlstad 24 januar 1999

Ingen synspunkter på protokollen, Elisabeth T. påpekte av hennes forening heter Sveriges Släktforskarförbund.

 

Informell organisasjon

Sture B: Nordgen kom opprinnelig i stand for en nordisk konferanse, men har nå delvis overgått til andre oppgaver. Gustaf v.G: Det må ikke være for mange foreninger med i Nordgen, og det må ikke byttes for fort ut deltagere/representantene. De foreningene som behøves må tas med inn, problemet med deltagelsen fra Danmark kunne hjelpes ved et tettere samarbeide mellom Skåne og Sjælland. Sture B: vi bør ha en policy for å ta med andre foreninger, f eks grenseoverskridende foreninger, Skåneforbundet burde kanskje tas med? Gustaf v.G: ville ikke foreslå dette. Sture B: lurte på om ikke DIS Syd kunne trekke med danskene.

 

Konklusjon: vi arbeider videre med 10 organisasjoner.

 

Vi diskuterte deretter hvordan vi skulle trekke danskene bedre med enn idag. Ville det være nyttig med et møte i Danmark, f eks i forbindelse med et årsmøte i Samfundet? Alf C: vil ha med Island. Gustaf v.G: nevnte forholdet til Estland. Alf C: vil at Nordgen sender en representant til Island når de har et årsmøte der for å informerer dem om Nordgen. Ian H: hvordan skal vi håndtere forhold eller tiltak som koster penger? Skal vi ha en finansiering med fordeling av slike utgifter? Eliabeth T: eventuelle nye prosjekt må ha planlagt finansiering i god tid for det skal arrangeres. Lars L: mente vi skulle utelate Island og eventuelt trekke dem inn i særtilfeller, siden Island er spesiell geo grafisk. Vil foreslå en fordelingsnøkkel av utgifter for nye prosjekter uten av prosjektene i hvert tilfelle vedtas i de enkelte 10 Nordgen-foreningene. Forslagsteksten til fordelings nøkkelen kan utarbeides over e-mail og deretter legges frem for styrene i foreningene. Jan MK: DIS-Norge har i to år hatt Nordgen-saker som egen budsjettpost. Sture B: mente det var gunstig og bra at alle foreningene gjorde det samme som DIS-Norge, dette burde diskuteres videre på e-postlisten. Alf C: mente vi måtte utvikle diskusjons fora for eksperter, f eks for DISBYT/Distreff og redaktørmøter.

 

Nordgenred

Konklusjon: E-postlisten fortsetter.

 

Innkalling til Nordgen-møter

Elisabeth T: vil ha innkallelsen på vanlig brev. Gustaf v.G. ber om det det innføres svarplikt når innkallelsen er mottatt.

 

Retningslinjer for publisering av Nordgens adresselister

Leif M: Påpekte at adresselisten med navn på kontaktpersoner er intern.

 

Felles nordisk portalside / internettside

Leif M: Skal forsøke å få den ferdig om ca to uker. Da kan vi fylle på med innhold.

 

Neste Nordgen-møte ?

Tore HV: Forslag om å ha et møte i Danmark, gjerne når Samfundet har årsmøte.

 

Kolklusjon: Birgit Flemming Larsen bes om å følge opp saken, eventuelt i samarbeid med Sammenslutningen eller DIS-Danmark. Tidspunkt: En gang etter nyåret. Vi diskuterer dette videre via Nordgen-maillisten.

 

SVAR

Elisabeth T: SVAR har kommet med et utspill om et nordisk prosjekt for et halvt år siden. Skal vi ha en kommentar til dette? Elisabeth skal i møte med dem i morgen.

 

Konklusjon: Vi kommenterer det ikke. Svars prosjekt ser ut til å være finansielt, fyller ikke et nytt behov, men dekker noe som har eksistert allerede

 

Nye prosjekter?

Tore HV: Skal vi søke Nordisk kulturfond på nytt? Vi fikk avslag juni 1999 på søknaden om Tysklandsreisen. Gustaf v.G: Skal vi ha et samarbeidsprosjekt med Ostsee- Akademie i Travemünde om genealogi i Ostsee-området, der de kan stå som arrangør og vi støtter det? Elisabeth: Reise til USA?

 

Konklusjon: Samtalen om søknad eller ikke fortsetter på email.

 

Møtet ble deretter hevet.